Page 1 - 2770 Taarnby uge 14-15
P. 1

2770                                                   TAG AHVJIESMEN...
                                                                      MED

NR. 271 • 24. ÅRGANG • UGE 14-15                                    TÅRNBY               2. APRIL - 16. APRIL 2019

Ungeboliger
flyttes

Byggeri: Planen er nu       villaerne på Astridsvej. To ud
at rive ABTårnbys hus       af tre anbefalede til gengæld
ved Gemmas Allé ned,       at bygge dem der, hvor AB-
og erstatte det med en      TÃ¥rnby i dag har klubhus og
kombination af ungebo-      omklædning i et ældre kom-
liger og fritidsfaciliteter    munalt byggeri.

Af Ulf B. Bjørton         Og det forslag har Allan
                 Andersen nu fulgt. Han har
Tårnby: ’Allan A i stiv mod-   bedt Tårnbyhuse udarbejde
vind’ skrev 2770 efter borger-  et forslag for nybyggeri ved
mødet, hvor borgmesteren     Gemmas Allé, sandsynligvis
præsenterede planerne om     med flere ungeboliger end i
ungeboliger bag TÃ¥rnby sta-    det oprindelige udspil. Men
dion. Den overskrift brød han   underetagen friholdes til klub-
sig ikke om. Men det blev ikke  lokale, omklædningsrum, café
bedre ved den efterfølgende    og måske også en børnehave.
høring: Næsten alle ville gerne
have ungeboliger, bare ikke    Borgmesteren håber at kun-
midt i det grønne, tæt op mod   ne have projektet med under
                 armen til bygge- og ejendoms-

                      Fortsættes side 7

Er ventetiderne lange                                          nok!?               Tårnby: Søndag arrangerede naturfredningsforeningen den år-
                                                                      lige affaldsindsamlingdag, men en del skoler og institutioner tog
Spildtid: Byrådet udsat-     længe i kø.            muliggør de fikse funktioner,   er ledig (endda uden at miste   forskud på sagen ved allerede i løbet af ugen at lade små gule
te beslutning om nyt        Men ensartede telefontider    men fik i første omgang kun    sin plads i køen), vil koste    hære feje gennem byen. Her er det en klasse fra Løjtegårdsskolen
telefonsystem et halvt                        en lang gennemgang af de      650.000 kr. plus nogle udgif-   der er i gang på Englandsvej, i ført vestene med det klare bud-
år, fordi man først vil      bliver der ikke noget af, og    forskellige afdelingers tiltag. I ter til it-hardware og licens.   skab til os større: ”Se på mig”. Man kunne dog også bare høre på
have statistik på svarti-     de fikse funktioner kommer     anden omgang fastslog borg-                      dem, for de små var udmærket klar over hvad formålet var: ”Vi
der og kølængder         tidligst engang næste vinter.   mesteren at man ikke kan sige    Muligheden for ensartede     hjælper miljøet”, ”Affaldet må ikke bare ligge”, ”Det er svineri
                 For et enigt byråd besluttede   noget før man har indsamlet    telefontider grundstødte, for-   mod naturen”. Man startede med cigaretskodder, men selv om
Af Ulf B. Bjørton         tirsdag at man først lige vil se  statistik, hvorfor vi i tredje   di det for nogle afdelinger er   der var nok af dem, måtte der også andet til for at fylde poserne.
                 om nogle administrative tiltag   omgang måtte nøjes med be-     vigtigt at have begrænset tele-  Og heller ikke det var der desværre nogen mangel på. ubb.
Kommunen: Åbenhedsudval-     hjælper, og bruge et halvt år til kræftelsen af, at udsættelsen   fontid enten tidligt eller sent.
get anbefalede i sin rapport i  at indsamle statistik på hvor   alene bygger på et håb.      F.eks. ligger visitationens tele-    2770 holder
efteråret, dels at der på rådhu- længe folk egentlig venter, når                    fontid mellem 13 og 14, fordi
set indføres ensartede telefon-  de ringer til afdelinger med    Skiftende telefontider       personalet bruger formidda-        påskeferie
tider, dels at kommunens te-   begrænset telefontid.                         gene til at foretage vurderings-
lefonsystem får tilføjet en ”nr. 2770 forsøgte i spørgetiden    En opgradering af det nuvæ-    besøg hos de ældre, som man       Derfor udkommer vi ikke
i køen-funktion” og en ”ring-   at få svar på, om det samlede   rende telefonsystem, så man    mener er mest friske og moti-        tirsdag den 16. april.
op funktion” som hjælp til    byråd virkelig har et reelt håb  kan få at vide hvad nr. i køen   verede tidligt på dagen.
dem der kommer til at sidde    om at kunne spare investerin-   man er, og få tilbudt at blive                     På gensyn tirsdag den 30. april
                 gen i et nyt telefonsystem, der  ringet op, når en medarbejder        Kommentar side 2

     indbyder til                        Uffe Jochumsen           Susanne Jensen           H%&oQI7űŜT+%Ť8IVEŭŧ
                                   Indehaver             Butikschef
   1.maj 2019
                                    NYT STÆRKT                             PETER
     kl. 7.00                             TEAM                              HUMMELGAARD

Foreningscentret Postkassen                      TIL TÃ…RNBY OG
   Amager Landevej 71                         DRAGØR.

   Vi byder på brunch                       home Tårnby
                                   V/Uffe Jochumsen
 Tale af folketingsmedlem                      Kongelundsvej 296
   Peter Hummelgaard                        2770 Kastrup
                                   Tlf. 32 82 01 00
   Alle er velkomne                        dragoer@home.dk
   1   2   3   4   5   6