Page 1 - 277 Ttaarnby uge 8-9
P. 1

2770                                                   TAG                AHVJIESMEN...
                                                                     MED

NR. 268 • 24. ÅRGANG • UGE 8-9                                     TÅRNBY               19. FEBRUAR - 4. MARTS 2019

Bygma vil udvide igen

Erhverv: Stærk lokal       kalplan og et kommuneplan-    hvilket han mener helt er      Henrik Zimino som borgmester og Klaus Gross som kommunaldirektør styrede sammen Tårnby i 24 år.
modstand mod at træ-       tillæg til.            imod den bevarende lokalplan
lasten skal blive endnu                      for landsbyen.           Slut på en epoke
større. Direktør: Får vi     I den forbindelse har man
lov kan det blive meget     lavet en uformel forhøring    Af og til totalt kaos
pænere              hos 150 naboer og andre virk-
                 somheder i området - og fået   Direktør for Bygma Amager
Af Ulf B. Bjørton        et entydigt nej til at Bygma   Hans Henrik Ottosen mener
                 må blive endnu større. Der er   hverken der vil blive øgede
Tømmerup: Trælasthandlen     bl.a. lavet en underskriftind-  støjgener eller ringere udsigt,
på hjørnet af Tømmerupvej    samling mod planerne, hvor    hvis man får godkendt også
og Englandsvej har ansøgt    i modstanden begrundes med    sine nye planer. Om trafikken
kommunen om at måtte lave    øgede støjgener fra trafik, for- siger han:
endnu en udvidelse af sit byg-  ringelse af udsigten, værditab,
geri, både på sin nuværende   samt at det vil være imod øn-   ”Det er jo til stor gene for
grund og ved tilkøb af et styk- sket om at bevare landsbyens   vore kunder, at de store last-
ke jord mod sydvest. Man har   udseende at have en ”kæmpe    biler i dag skal ind samme vej,
tidligere fået dispensationer  trælasthandel”.          så vi har den megen trafik over
til udvidelser - bl.a. anlæg af                  pladsen. Nogle gange er det to-
en ekstra udkørsel mod Tøm-    I et af de mere nuancerede    talt kaos. Der vil vi i stedet få
merupvej - men nu vurderer    høringssvar skriver oldermand   dem ind via den nye indkørsel
forvaltningen, at skal der ske  Henning Hansen på vegne af    længere henne af Tømmerup-
mere skal der både en ny lo-   bylauget således bl.a., at virk- vej, så vi er fri for at belaste
                 somheden efterhånden har     parkeringspladserne. Men.......
                 fået præg af industriområde,
                                       Fortsættes side 8

Stop for tyverier                                           Magt: Med Klaus          ket giver byrådet god tid til at chef for personaleafdelingen,
                                                    Gross’ afgang som         finde en afløser.         siden til sekretariatschef og
Plejehjem: Serien med      taget efterforskningen, fordi   ret konsulentfirmaet Rambøll    kommunaldirektør er                         vicekommunaldirektør. Han
tyverier på Tagenshus      pressedækningen er eksplo-    til at lave en sikkerhedsana-    det helt forbi med den       Klaus Gross kom selv inde-    købte villa lige overfor rådhu-
er tilsyneladende stop-     deret, eller af en helt tredje  lyse på Tagenshus. Den skal af-   duo der styrede Tårnby       fra, da han i 1993 avancerede   set, og forblev altså i kommu-
pet, men kommunen er       grund.              dække hvordan man bedst kan     i et kvart århundrede       til Tårnbys højeste admini-    nens tjeneste i mere end 42 år.
alligevel ved at få lavet                     sikre beboerne og deres vær-                      strative post, få måneder før
en sikkerhedsanalyse       Efter at politiet har hentet   dier, f.eks. via tv-overvågning,  Af Ulf B. Bjørton         Henrik Zimino blev borgme-     At det hele vejen havde været
                 vagtlisterne fra 2017-2018    adgangskontrol udvendigt eller                     ster. Hvorefter de to kørte et  hans plan kun at tjene Tårnby
Af Ulf B. Bjørton        har der igen været medarbej-   indvendigt etc.           Kommunen: ”Jeg bliver ved     usædvanligt fast makkerskab    afviste han dog allerede ved
                 dermøde med deltagelse fra                      så længe jeg synes det er sjovt”, i 24 år.             25-års jubilæet i 2002 smi-
Tårnby: Der er nu gået hen-   socialforvaltningens ledelse,   I går mandag blev det så      sagde Klaus Gross ved sit 40-                    lende med ordene:
ved to måneder uden rappor-   for personalet er selvfølgelig  meddelt at Rambøll allerede     års jubilæum i kommunens      Men faktisk har de to jævn-
terede tyverier fra beboere   dybt berørt af den mistanke    har gennemført deres ”sikker-    tjeneste 1. marts 2017 - og det  aldrende fulgtes endnu læn-    ”Hvis nogen havde sagt at
på plejehjemmet Tagenshus,    der indirekte kastes på alle.   hedsbesøg”, og at kommunen     var det så åbenbart cirka to år  gere: Zimino kom i byrådet    det skulle blive sådan da jeg
hvilket giver et spinkelt håb  Borgmester Allan Andersen     nu afventer deres rapport. Det   mere! Gross meddelte sidste    allerede i 1974, blev hurtigt   startede, så havde jeg grinet
om at serien fra 2017 og 2018  siger til 2770, at han også    er håbet, at de anbefalede tiltag, onsdag at han efter 26 år på    udvalgsformand og siden vi-    højt og svaret: Aldrig i livet!”
er stoppet. Uanset om det så   overvejer selv at tage over og  foruden at blive brugt på Ta-    posten stopper som kommu-     ceborgmester. Gross blev som
sker, fordi politiet har genop- tale med dem.           genshus, også kan være til inspi-  naldirektør til sommer, hvil-   nyuddannet 26-årig jurist an-       Kommentar side 2
                                  ration for de øvrige plejehjem.                    sat som sagsbehandler i 77,          Interview side 7
                 Kommunen har samtidig hy-                                        men avancerede hurtigt til

    H%&oQI7űŜT+%Ť8IVEŭŧ                  Frisør Belgin Frisør Karina    Frisør Kristina                           Susanne Jensen
                                                                                      Butikschef
PETER                                                                   Uffe Jochumsen
HUMMELGAARD                               Ansigts hårfjerning med tråd / voks               Indehaver
                                          med ret af bryn.
                                                                      NYT STÆRKT
                                      Normalpris 325.- Intropris 275.-                  TEAM
                                       Behandlingen tager ca. 30 min.
                                                                      TIL TÃ…RNBY OG
                                  Udføres kun af Belgin tirsdag eller fredag 10-16.             DRAGØR.
                                      Bryn & Vipper farvet m. ret 200.-
                                                                     home TÃ¥rnby
                                  Frisør Karina Hvistendal                        V/Uffe Jochumsen
                                                                     Kongelundsvej 296
                                  TÃ¥rnby Torv 1 - 53 54 27 56                      2770 Kastrup
                                                                     Tlf. 32 82 01 00
                                     Nye åbningstider fra 1. februar:                dragoer@home.dk
                                  Mandag, tirsdag 9-16. Onsdag lige uger 9-16.

                                       Torsdag 9-16. Fredag 9-17.
   1   2   3   4   5   6