Page 2 - 2770 Taarnby uge 34-35
P. 2

2 2770 TÃ…RNBY                              PÃ… DEN ANDEN SIDE                                     20. AUGUST - 2. SEPTEMBER 2019

Kommentar                                Aksel Larsen                og inddragende undervisning kan fore-     fugle vil man dog bevare til den kom-
                                                           bygge mistrivsel og mobning. Efter fro-    mende naturskole for de yngste. Hvis
Spøgelset                                Dragør kommune har nu officielt med-    kost gik man i 20 forskellige workshops    ingen køber af resten viser sig ender det
                                     delt, at de er i alvorlig økonomisk situa- med navne som ’Dysleksi og engelskun-     måske med en auktion!?
Allerede for et kvart århundrede siden                  tion. Aktuelt er det budget 2020 man    dervisning’ og ’Konflikthåndtering med
viste en undersøgelse flere tilfælde                   bakser med, i øvrigt med inddragelse af   afsæt i hjernens spilleregler’. Personalet i Våbenløse
af visse kræftformer og andre sygdomme i Tårnby             borgerne ved ’budgethøringsmøder’ og    SFO og klub står til at få samme tur til
kommune, end i resten af det daværende Køben-              ved at bede dem om konstruktive for-    november.                   På Løjtegårdsskolen har man evalueret
havns amt. Da forskellen ikke hele vejen kunne              slag. Der er i den grad løbet vand i åen                         sidste skoledag for 9. klasserne. Det
forklares med større rygning, mere druk etc., så             siden SF’s stifter Aksel Larsen i 60’erne  Veteraner                   gik såmænd meget godt, men eleverne
tonede forurening fra lufthavnen frem som det store           affærdigede den slags med ordene                             synes nu det er lidt ’tamt’, når det kun
spøgelse. Men som sådan forblev det, for lufthavnen           ”Økonomisk politik er jo ikke ligefrem   Et par hundrede tidligere udsendte sol-    er 9. klasserne der må bære våben. Så
er jo ikke sådan at gøre noget ved, den er nærmest            kaviar for hoben”.             dater og politifolk, der bor i Tårnby, er   nu overvejer man om også de våbenløse
naturgiven for Sydamager, den der har givet brød på                                 af byrådet blevet inviteret til markering   små må værge sig ved at medbringe pi-
bordet og tag over hovedet gennem generationer.              Se i øvrigt Kort Nyt på side 4.      af den nationale flagdag, den 5. septem-   stoler. Vandpistoler forstås.
                                                           ber. Da hædringen i rådhushallen fore-
 Med den nye NFA-undersøgelse, der placerer                folk & fæ                 går allerede fra kl. 9 vil der blive trakte- Plejepersonale
jetfuel som en lige så stor dræber som diesel, toner                                 ret med kaffe og morgenbrød.
spøgelset igen lidt mere frem. Men NFA står for det           Sanne Færgsted                                      Tårnby kommune konstaterer i et notat
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, det                                   Carsten Fuhr                 at ”Det har i løbet af 2019 været nød-
var arbejdsministeren der for fire år siden bestilte           Gode gamle hotel Dan i Kastruplund-                            vendigt at hæve lønningerne på ældre-
forskningen for lufthavnsarbejdernes skyld, og det er          gade skal igen skifte navn. 1. oktober   Den nye signalregule-             området for at kunne rekruttere nye
den nye arbejdsminister, ’vores egen’ Peter Hummel-           skal det nemlig ’rebrande’ fra et Qua-   ring på Sirgræsvej ved            medarbejdere og fastholde allerede an-
gaard, der lover at bruge den aktivt, mens aktørerne           lity til et Best Western hotel, og skal   Kastrupgårdsskolen              sat personale, idet lønningerne i Tårnby
messer det evige mantra: ”Man må ikke blive syg af            derfor til at trækkes med det officielle  nåede så alligevel ikke            kommune er lavere end landsgennem-
at gå på arbejde”.                            navn ’Best Western Plus Copenhagen     at blive færdig til sko-           snittet og konkurrencen mellem kom-
                                     Airport’.                  lestart. Forvaltningen            munerne i forhold til denne medarbej-
 Ingen snakker om man ikke må blive syg af at                                    havde taget forbehold             dergruppe i øvrigt fortsætter med at
tusse rundt i sin have. For så var det jo miljømini-            Direktør Sanne Færgsted glæder sig i   for skybrud, men det             presse lønningerne op”.
steren der skulle ind over, og det blev Hummelgaard           en pressemeddelelse over at komme til    var ’tekniske udfordringer’ der kom på
så tilfældigvis ikke.                          at følge Best Westerns motto, ’Ens uens   tværs. Firmaet Swarco lover det nu klart    Foreløbig har Tårnby måttet øge med
                                     overalt’, og ”dermed få lov til at justere i løbet af denne uge (uge 34).        godt 2 mio., men skruen fortsætter vel.
 Dertil kommer at man selvfølgelig ikke så enty-            driften efter den lokale efterspørgsel”.                         Måske det ligefrem kan ende med at
digt kan gøre CPH ansvarlig for dårligdomme der             Det har man måske ikke gjort hidtil!?     De hævede flader er dog lagt, både     plejepersonale får en anstændig løn, der
rammer beboere, som for det der rammer arbej-                                    ved Blåklokkevej og ved Røllikevej.      bedre modsvarer ansvar og arbejdspres!?
derne. Med dem blev det for tykt at hævde, at der             Færgsted udtaler også: ”Med Best     Dem hævder det konservative byråds-
jo også kom skidt flyvende fra Polen og fra skibe i            Western Plus viser vi, at vi går den eks-  medlem Carsten Fuhr i øvrigt man har     John Mogensen
sundet, når de læssede kufferter lige bag en brølende          tra mil for og tilbyde 4-stjernede facili- nappet fra Oliefabriksvej, hvilket lyder
kæmpe. Men alle de andre forureningskilder vil              teter til vores gæster”. Den gode gamle   underligt fordi formen var forskellig.    Der kom fut i fejemøjet lørdag på ho-
blive spillet, hvis også naboernes sundhed en dag når          danske mil, der her kommer til ære og    Men måske sådanne kan modeleres un-      vedbiblioteket, da duoen ’John Mogen-
rigtigt på dagsordenen.                         værdighed, er 7,5 km, så der skal traves  der flytningen! Væk er de i al fald fra    sen Live’ underholdt ikke mindre end
                                     en del nede i Kastruplundgade.       Oliefabriksvej, hvilket ifølge Fuhr har    160 tilskuere. Ja, en del af underhold-
 Og selv hvis forskningen så ville kunne skille                                   gjort Pilegårdsskolen ”pisse sure”.      ningen sørgede publikum selv for, for
tingene ad, så står vi tilbage med det helt grundlæg-          En mobbeforsker                                      på opfordring af Mogensen-kopien blev
gende problem: Hvad er der at gøre? De ’nemme’                                    Fugle                     der i den grad sunget så det rungede.
løsninger, der har forbedret forholdene i lufthavns-           Lærere har kortere sommerferie end i de
gården - grønt grej i stedet for dieselhakkere, elstik          herlige gamle dage. Allerede fredagen in-  Kommunen vil stadig gerne afhænde
på standpladserne og udflytning af startmærker              den eleverne kom tilbage samledes 570    sin fuglesamling, som det koster 30-
- nytter jo ikke i forhold til naboerne. Flymoto-            lærere og pædagoger til ’kompetencedag’   40.000 kr. årligt at holde nogenlunde
rerne skal i fulde omdrejninger et eller andet sted,           i Skottegårdsskolens aula, hvor de kunne  i stand ved brug af et klimaanlæg, og
og derfor måles der næsten lige så mange ultrafine            høre mobbeforsker Helle Rabøl Hansen    som ikke mere bruges til hverken udstil-
partikler ved vesthegnet som for ti år siden.              udfolde begrebet ’fællesskabende didak-   ling eller undervisning. Et mindre antal
                                     tiker’. Det er noget med at engagerende
 Så når der ikke vises samme interesse for det nabo-
erne påføres 24 timer i døgnet, er det så bare fordi           historisk hjørne
alle stiltiende erkender, at det kan der ikke gøres
noget ved, før vi engang får de der herlige elfly?
Og at det derfor er bedst bare at parkere spøgelset i
udhuset? Sammen med havemøblerne med den der
grimme sorte hinde.

                             Ulf B. Bjørton

    2770 TÃ…RNBY

Udkommer hver anden
tirsdag (i de lige uger).
Distribueres via standere
mv. cirka 75 steder rundt i
hele TÃ¥rnby kommune.
Næste nummer udkom-
mer tirsdag 3. september.

Ansv. redaktør: Oplag: 11.000.      I redaktionen:
Ulf B. Bjørton (DJ) Sats: HP Grafisk   Vibeke Pless
Tlf.: 40 46 37 70 Tryk: Dansk Avis Tryk Tlf.: 21 91 27 70

2770 Tårnby udgives af “Avisen 2770 Aps.”.                Kastrup: Holger Damgaard har i 1934 taget dette billede af det berømte ’Kastrup Glasorkester’, der på den tid også blev kaldt
Dortheasmindevej 17 Ullerup 2791 Dragør                 ’Glasmagernes Glastrompet Orkester’. De spiller ved den allerførste børnehjælpsdag, 3. juni 1934, men er blevet i deres lokalom-
                                     råde. Herren længst væk formår tilsyneladende både at spille på sin glastrompet og holde glasmagernes fane højt hævet. Fotoet er
        Tlf. 32 94 37 70                     udlånt af Tårnby stads- og lokalarkiv, hvor det har nr. B6690. ubb.
    Mail: redaktion@avisen2770.dk
   1   2   3   4   5   6   7