Page 2 - 2770 Taarnby uge 14-15
P. 2

2 2770 TÃ…RNBY                               PÃ… DEN ANDEN SIDE                                           2. APRIL - 16. APRIL 2019

Kommentar                                 Sarah Engell                som et råb i ørkenen, for der blev vist   Carsten Lindholm
                                                            ikke meget af den der ’københavner-
Hvad nøler I efter?                            Den ama’rkanske               mafia’ vi skulle matche de jyske mafiosi   Trommeslageren fra Kastrup indspiller
                                      forfatter fyldte sid-            med.                     i morgen, den 3. april, sammen med sit
Borgmester emeritus Henrik Zimino                     ste søndag, den 24.                                   band - Carsten Lindholm Trio - anden
synes som andre nybagte pensionister at                  marts, 40 år. Sarah             Peter Hummelgård               del af sit fjerde album live i det legenda-
have opdaget, hvor travlt man får. I al fald divertere-          nåede at blive ud-                                    riske jazzhus Montmartre i det køben-
de han tirsdag kollegerne i byrådet - han er jo stadig           dannet både som               Vor tredje og sidste lokale MF’er har    havnske minefelt. Det drejer sig om et
menigt medlem - om hvilken fornøjelse det var, når             pædagog, danser og             travlt med at frygte for Amager Hos-     fem kvarter langt sæt, hvis hovedbud-
man ringede til f.eks. forsikrings- eller teleselskaber,          drømmetyder, før hun i 2009 debu-      pitals fremtid, fordi Lars Løkke ikke    skab er noget om vigtigheden af indre
at de ved lang kø tilbød den service, at hvis man             terede med ungdomsromanen ’Hvis       havde det med, da han garanterede 21     fred, der skal give tilhørerne en kontrast
indtastede sit nr. så ville man blive ringet op, når der          bare’. Den er siden efterfulgt af bl.a.   sygehuses liv. Nu kan man spørge om     til dagligdagens temaer, såsom stress,
var en ledig medarbejder. Og kunne derved spare              ungdomsbøgerne ’Forbandede mødom’      Løkkes garantier i det hele taget gælder   terror og autoritært lederskab.
vigtig tid.                                og ’Forpulede kærlighed’, samt til den   længere end til Sankt Hans! Måske Pe-
                                      mere voksne målgruppe bl.a. ’Det stof    ter H. nærmere skulle søge en garanti    Tina Horsted
 Den service har Tårnby kommune ikke. Der får               som drømme er gjort af ’. Sarah Engell   hos Mette Frederiksen eller hos næste
man end ikke oplyst hvilket nr. i køen man har.              er en af de to kompetente dommere i     generation af Venstreledere.         Speciallægen i smer-
Men da det netop tirsdag var på dagsordenen, at              den novellekonkurrence vi arrangerer                           tebehandling fortæl-
indkøbe en overbygning til telefonsystemet, så man             sammen med Tårnbys biblioteker.       Gudrun og Allan               ler onsdag den 10. kl.
kan tilbyde servicerne, så slog man, efter Ziminos                                                         19.30 på hovedbib-
fortælling fra det virkelige liv, vel bare hurtigt til?           folk & fæ                 Lørdag var borgmesteren på Løjtegår-     lioteket om erfarin-
                                                            dens plejehjem, at forære endnu en      gerne med cannabis
 Nej, nej, byrådet besluttede - enstemmigt - at              Uopdragne unge               100-års fødselar en stor buket kommu-    til medicinsk brug.
man først vil se, om man kan nedbringe venteti-                                    nale blomster. Gudrun, der boede 60 år    Det blev der forsøgsvis åbnet op for 1.
derne og over et halvt år indhente statistik over hvor           Styrelsen for undervisning og kvalitet   i Skottegården, fortalte ifølge Allan en   januar 2018. Billetter à 90 kr. hos AOF.
stort problemer reelt er. Det manglede bare lige,             vil have at Ørestad gymnasium skal     del historier fra modstandskampen om
at man også ville have eksterne konsulenter skulle             straffe sine elever kollektivt, fordi en  ’Flammen’ og ’Citronen’ som han ikke     Anders Lærkegaard
kigge på sagen. Stenalderkommune ville vor gamle              del af dem buh’ede da styrelsens øverste  havde hørt før.
Fremskridtparti-politiker Kim Fredsbo have hvæset,             chef, undervisningsministeren, var på                          Ungdomsformanden for pigeafdelingen
hvis han stadig havde siddet i rådet eller på tilhører-          besøg, og fordi én af de 700 elever dum-  Navngivere                  i Tårnby FF er af DBU København ble-
bænkene.                                  mede sig ved at råbe noget med ludder.                          vet kåret som årets ungdomsleder. Det
                                      Styrelsen vil gerne lære de unge noget   Irlandsvej Plejehjem skal alligevel ikke   sker bare fem år efter han startede som
 Det er i hvert fald bemærkelsesværdigt at en så             om kerneværdierne i det danske system.   skifte navn. Socialforvaltningen havde    holdleder og træner for datterens hold.
lille, men for borgerne vigtig, forbedring skal tage så          Måske de selv skulle tage et kursus i    ellers indstillet det skulle konvertere til Siden kom en plads i bestyrelsen og rol-
lang tid. Allerede før valget i efteråret 2017 var der           grundprincipperne i retsplejen.       ’Rehabiliterings- og Plejecenter Irlands-  len som ungdomsformand, sådan går
bred politisk enighed om, at det var for tosset at folk                                vej’ fordi folk der henvises til genoptræ-  det jo ofte. Anders kunne desværre ikke
skulle hænge i røret i halve og hele timer, for så bare          Martin Henriksen              ning på dag- eller døgnpladser angiveligt  selv være tilstede da prisen blev overrakt,
at få et dut dut dut, når telefontiden var ovre. By-                                  er utrygge over at skulle opholde sig på   han var på ferie med familien i Afrika.
rådsmedlemmer havde endda prøvet det selv! Men               I samme sag kan DF selvfølgelig snildt   et plejehjem, og fordi personalet blandt   I bagagen var selvfølgelig 25 fodbolde,
der kommer altså nu til at gå mindst to år før snak            overbyde en sådan statslig styrelse. Søren tre nye navne anbefalede dette. Senior-   som blev doneret til en lokal skole.
bliver til handling.                            Espersen kaldte det i radioen ”udansk”   rådet og en pårørende var for ’Omsorgs-
                                      at gymnasieeleverne buh’ede, og Mar-    center Irlandsvej’, men politikerne skar   Elefanten Fjolle
 Ingen af byrådsmedlemmerne tror forhåbentlig               tin Henriksen trumfede ved ligefrem at   igennem: Det gamle navn er godt nok,
selv på, at ventetiderne vil forsvinde, så man kan             ville forbyde de unge at demonstrere.    når der bare tilføjes et ’binavn’, nemlig  Ildsjælene inviterer til ’Fjolles legedag’
spare det nye telefonsystem. For selvfølgelig skal der           Tidligere var det indvandrere og flygt-   ”Tårnby rehabiliteringscenter”. Så må vi   på Skelgårdsskolen lørdag den 27. april
være kø i spidsbelastningstider; var der ikke det, så           ninge som grundloven ikke skulle gælde   se om gøgeungen med tiden tager over!    fra 10 til 14. Bl.a. klovnen Vupti og fri-
var der alt for mange kommunalt ansatte, der bare             for. Hvem bliver næste gruppe der skal                          ske brandfolk medvirker også. Tilmel-
sad og kiggede på telefoner indtil de endelig sagde            miste de borgerlige rettigheder? Salig                          ding på ildsjælene.dk.
ding ding. Det har vi der betaler selvfølgelig heller           Estrup gnækker i det hinsides.
ikke lyst til. I forhold til det, så er de 650.000 kr.
det telefoniske spring ind i nutiden vil koste, blot            Martin Geertsen
peanuts i en velpolstret kommunal økonomi.
                                      Vor anden lokale folketingsmand ud-
 Så med en af Fredsbos forgængere udi frisprog -             trykker overfor DR håb om, at der ”er
Tordenskjold - er kun at spørge de 19 folkevalgte:             en voksen tilstede i folketinget, der kan
”Hvad dælen nøler I efter?”*                        sætte en stopper for mere eller mindre
                                      kuriøse udflytningsforslag”. Det lyder
                              Ulf B. Bjørton
                                      Er du fuld af gode historier?
*: I følge overleveringen sagt af søhelten Peder Wessel Torden-
skjold i 1718, da han lokkede Marstrands kommandant Danck-         Konkurrence: SÃ¥ er                                          nominerer et antal bidrag,
wardt til at overgive fæstningen Carlsten. Danckwardt kom         der lige en måned til                                         hvoraf der kåres én 1. præmie-
bagefter for en svensk krigsret og blev henrettet.             deadline på vores no-                                         vinder. De øvrige nominerede
                                      vellekonkurrence                                           får 2. præmie. Vindernovellen
     2770 TÅRNBY                                                                               bringes efterfølgende i 2770
                                      Af Laura Michelsen                                          og på bibliotekets hjemme-
Udkommer hver anden                            TÃ¥rnby Kommunebiblioteker                                       side.
tirsdag (i de lige uger).
Distribueres via standere                         Amagerland: Så er det blevet                                      1. præmien er et gavekort
mv. cirka 75 steder rundt i                        tid til at lukke op for fantasien                                   til Amagerkort på 500 kr. Alle
hele Tårnby kommune.                            og komme til tasterne. Tårnby                                     der får 2.præmie får et gave-
Pga. påsken kommer næ-                           Bibliotek og Avisen 2770 af-                                     kort på 250 kr.
ste nr. dog først 30. april.                        holder igen novellekonkur-
                                      rence for alle, der bor eller                                      Novellen med dit navn,
Ansv. redaktør: Oplag: 11.000.      I redaktionen:          arbejder på Amager. Sidste     og jord. Det eneste krav til no- liotek torsdag den 23. maj kl.  adresse, tlf.nr. og alder mailes
Ulf B. Bjørton (DJ) Sats: HP Grafisk   Vibeke Pless           frist for indlevering til kon-   vellen er, at den højst må fylde 17.30, hvor alle er velkomne.  til lnm.hb.uk@taarnby.dk,
Tlf.: 40 46 37 70 Tryk: Dansk Avis Tryk Tlf.: 21 91 27 70         kurrencen er fredag den 3.     to A4 sider med skriftstørrelse                  emne: Novellekonkurrence,
                                      maj kl. 12.            12 eller 8000 anslag.        Juryen, der består af forfat- eller sendes til Tårnby Ho-
 2770 Tårnby udgives af “Avisen 2770 Aps.”.                                                  teren Sarah Engelle, 2770’s   vedbibliotek, Kamillevej 10,
  Dortheasmindevej 17 Ullerup 2791 Dragør                  Emnet er frit, så du kan      Vinderne kåres ved en re-    redaktør Ulf B. Bjørton og    2770 Kastrup, att.: Laura Mi-
Tlf. 32 94 37 70 Mail: redaktion@avisen2770.dk               skrive om alt mellem himmel    ception på Tårnby Hovedbib-    bibliotekar Laura Michelsen,   chelsen, mrk. Novellekonkur-
                                                                                         rence.
   1   2   3   4   5   6   7