Page 2 - 2770 Taarnby uge 36-37
P. 2

2 2770 TÃ…RNBY                              PÃ… DEN ANDEN SIDE                                      3. SEPTEMBER - 16. SEPTEMBER 2019

Kommentar                                Mads Vinterby                af Allégården, den udefra så fint ud-      stadig var i spil. Og det var den angive-
                                                           seende gård i nyklassicistisk stil, som     ligt ikke: Københavns kommune mener
Lige i fælden                              Skoleudvalgsforman-             ligger lidt tilbagetrukket fra Tårnby-     ikke grundlaget er der, men vil hellere
                                     den viste sin flair for           vej, men altså også gemmer på noget       have metro til Hvidovre Hospital. Hvil-
Man forstår hvis bilister, specielt i den                det politiske hånd-             skimmelsvamp. Det foregår elektro-       ket Gregersen så også mener kan være
vestlige del af Tårnby, efterhånden får                 værk, da han fik              nisk på adressen: www.skrivunder.net/      interessant for borgere fra Tårnby.
små tics når de igen øjner et gult skilt i horisonten.          både 2770 (i nr. den            stop_nedrivning_af_allegarden_i_
For hvilken af vore vigtige veje er det nu, der skal           6. august), Venstres            tarnby?a=2&s=63075646. Og foruden        Peter Skaarup
spærres i en eller tre måneder!?                     Ali Qais og sikkert             at taste alt det rigtigt ind skal man så
                                     mange andre til at tro, at han lovede at  også lige huske at sætte flueben ved at     DF-politikeren
 Der er selvfølgelig også mange der bare ryger i            forældrebetalingen til SFO ikke er i spil  adressen må vises offentligt. Og bekræf-    spurgte før sommer-
fælden. Senest i går morges, da selveste Vestamagers           når der skal lukkes huller i økonomien.   te sin mail.                  ferien justitsministe-
hovedfærdselsåre, Kongelundsvej, blev lukket i mor-           I virkeligheden fortalte Vinterby bare i                          ren, hvad denne vil
genmyldretidsretningen oppe ved Finderupvej. For             Lorry hvad der har været praksis indtil   De små i trafikken                gøre ved den ’ind-
informationen har været sen, beskeden og dårlig. Da           nu. Så det nærmede sig kunst, da han                            brudsbølge’ der har
det gule skilt i sidste øjeblik kom op gemte det sig           så - stadig uden at have lovet noget som  Kastrupgårdsskolen er så glade for det     ramt Amager. Den
nærmest få meter efter det om lukningen på Løjte-            helst - afsluttede med en klassisk social- nye trafiklys på Sirgræsvej at man invi-    nye minister køber dog ikke præmissen:
gårdsvej (I ved, det hvor det staves Løjdegårdsvej,           demokratisk twist: ”Det er selvfølgelig   terer til ’trafikfest’ på fredag fra 13 til   Politiets statistik viser færre indbrud i år
og ensretningen er forkert!), og det havde man jo            også med henblik og sigte på at nogle af  13.45. Skolebestyrelsen har ligefrem      end i fjor. F.eks. i Tårnby er de næsten
ligesom læst.                              de børn - og deres forældre måske også   bestilt en hjem-is-bil, så der er is til alle. halveret fra 1. halvår 18 til første halvår
                                     - der har allermest brug for det også har                          19 (fra 136 til 73). Kun i Dragør er der
 Den ultrakorte varsling forklares med, at entre-            chancer og mulighed for at bruge vores   Viggo Jacobsen                 blevet flere indbrud, hvilket man mener
prenøren pludselig var et par måneder forud for sin           SFO”.                                            at kunne forklare med at omrejsende
tidsplan. Men i kommunens ’regulativ for vejarbej-                                  Den gamle førsteholdskæmpe fra Ka-       kriminelle en tid har kastet sig over om-
der’ - som pudsigt nok lige nu er ved at blive op-             Tak for lærepengene, Mads.        strups storhedstid i landets bedste række    rådet.
dateret - står ikke noget om, at det friholder nogen                                 var på plads ved sidelinjen, da Kastrup
for at holde tidsfristerne. Tvært imod understreges            folk & fæ                 lørdag fik besøg af Skjold. Men hans       I det hele taget synes der i en årrække
det, at ved større og længerevarende arbejder, som                                  mange gode råd hjalp ikke nok: Kastrup     at være blevet færre og færre indbrud;
en månedlang lukning af Kongelundsvej med sine              Einer Lyduch                tabte 3-5. Foto: Kurt Haugaard.         måske der ligefrem efterhånden bliver
over 10.000 biler i døgnet vist må kunne krybe ind                                                          mangel på folk der kan håndtere et ko-
under, skal der gives en særlig grundig varsling, med          Socialudvalgsfor-              Erik Gregersen                 ben, nu så mange har travlt med at ville
annoncering i medierne osv.                       manden er i front                                      snyde folk via nettet!
                                     når de lokale social-            Regionsrådsmed-
 Kommunen vil i det aktuelle tilfælde gerne smide            demokrater på fredag            lemmet fra Kastrup               Liv Gam
aben til Tårnbyforsyning, men den er altså svær at            fra 7 til 9 uddeler             spurgte ved sidste
sælge, når det drejer sig om et 100 procent kom-             ’Verdens Bedste Ny-             trafikudvalgsmøde                Den nye ’Tårnby
munalt ejet selskab, med fem byrådsmedlemmer i              heder’ foran Tårnby             - da politikerne fik              Listen’ vi omtalte på
bestyrelsen og den tidligere tekniske chef som direk-          station. Avisen handler dog ikke om     forelagt en rapport               forsiden har intet
tør. Han sender gerne aben videre til entreprenøren,           Tårnbys socialpolitik, men fortæller    om yderligere metro               med den ’Kastrup-
og synes i øvrigt det er overkill at sende sms’er ud, så         om fremskridt og løsninger på klodens    eller letbane på Sjælland - om den tidli-    Tårnby Listen’ at
det nyttede ikke noget at borgmesteren allerede en            udfordringer, for det er med kasketten   gere annoncerede letbane til lufthavnen     gøre, som blev stiftet
uge før var opmærksom og forlangte handling.               som formand for PUGAD at Lyduch       via enten Tårnbyvej eller Løjtegårdsvej     i 2013, men opløst da daværende by-
                                     her agerer. ’Verdens Bedste Nyheder’                            rådsmedlem Tina Weber stoppede i po-
 Måske den kære Allan Andersen er nødt til at være           tager udgangspunkt i FN’s verdensmål                            litik. Men erindringen om den kan jo
lidt hårdere i filten, for der trænger til at strammes          for bæredygtig udvikling, fortæller om                           være baggrund for, at Kastrup-kvinden
op, og her mener jeg ikke kun ved at bruge en skil-           mange af de fremskridt der gøres, og                            Liv Gam må nøjes med at opkalde sin
temaler, der har styr på vejenes stavning og række-           uddeles samtidig i hele Europa. For-                            liste efter Tårnby!
følge. Ordentlig og tidlig information var vist også           uden aviser uddeles også chokolade!
et af hovedønskerne i fjor fra Allan A’s højtbesungne                                                        Bettina Grimm
Ã¥benhedsudvalg.                             Lis Schneevoigt
                                                                                   I følge teknisk chef vil de omstridte chi-
                             Ulf B. Bjørton Bevaringsforeningens formand sam-                              kaner på Tømmerupvej blive opsat in-
                                     ler underskrifter ind mod nedrivning                            denfor 2-3 uger. 2770 henviser til kom-
Måske klogt at tøve                                                                         mentar her til venstre på siden!

Kommunen har opsat den første af den snes chikaner                                                          naturgudstjeneste
på Tømmerupvej, som politiet har krævet for at der kan                                                              for
være 2-1-vej fra Englandsvej til kommunegrænsen. Men
uanset om man glæder sig til stopklodserne, eller synes                                                         hele familien
at man på de betingelser hellere skal droppe det hele,                                                              ved
vil det så ikke være en idé at tøve med flere chikaner,
mens Kongelundsvej er spærret nede ved skoven, og der                                                          naturcentret
dermed er mere end dobbelt trafik på Tømmerupvej?                                                               Naturpark
Politiet kommer nok ikke forbi og kontrollerer så hurtigt!                                                           Amager

2770 TÅRNBY                                                                              Søndag d.8.9.2019
                                                                                       Kl 11.00
Udkommer hver anden
tirsdag (i de lige uger).                                                                            Arrangeret
Distribueres via standere                                                                               af
mv. cirka 75 steder rundt i
hele Tårnby kommune.                                                                             Skelgårdskirken
Næste nummer udkom-                                                                                   og
mer tirsdag den 17. sept.
                                                                                      Kirken i Ørestad.
Ansv. redaktør: Oplag: 11.000.      I redaktionen:
Ulf B. Bjørton (DJ) Sats: HP Grafisk   Vibeke Pless
Tlf.: 40 46 37 70 Tryk: Dansk Avis Tryk Tlf.: 21 91 27 70

 2770 Tårnby udgives af “Avisen 2770 Aps.”.               Medvirkende: gospelkoret the conquerors
  Dortheasmindevej 17 Ullerup 2791 Dragør                   Kirken i Ørestad - Skelgaardskirken
Tlf. 32 94 37 70 Mail: redaktion@avisen2770.dk
   1   2   3   4   5   6   7