Page 2 - 277 Ttaarnby uge 8-9
P. 2

2 2770 TÃ…RNBY                       PÃ… DEN ANDEN SIDE                                             19. FEBRUAR - 4. MARTS 2019

Kommentar                          Henrik Bay-Clausen              om hvem en anden tidligere elev - Den-    moderne bygningsværk (skrummel) fik
                                                     nis Nielsen - fortæller, at hun helst ville en central og dominerende placering i
Exit Gross                         Den 18. februar 2009 - ja, det er lige    have rene pigerklasser. Nok ikke helt ef-  gaden!”, skriver Kastrup-eksperten bl.a.
                              præcis ti år siden - klagede den lokale   ter Pernille Vermunds smag.         Jeg havde oplysningen om Dan Hotels
Klaus Gross syntes altså i henved 40            3F-boss sig her i 2770 over, at antallet af                        åbning fra en hjemmeside om hotellet
                              starter og landinger i Kastrup lufthavn   Alma Sophie                 selv, men den slags er altså heller ikke
år, at det var sjovt at være i den øverste         var faldet med hele 13 procent. Følger                          til at stole på.
                              af finanskrisen. ”Det går hårdt ud over   Ni-årige Alma Sophie fra Tårnby er
ledelse i Tårnby. Mindre sjovt var det selvfølgelig     vore medlemmer. En række virksom-      yngste deltager når MGP lørdag den      Martin Henriksen
                              heder i lufthavnen er gået konkurs og    2. marts ruller over skærmen. Hun har
for dem, der i årtiernes løb måtte stå til spanking     andre varsler fyringer af i hundredvis af  selv skrevet sangen ’Rulleskøjteløb’ og   En del af dem der skal bo på Lindholm
                              medarbejdere”, sagde Bay bl.a.        akkompagneres i Boxen i Herning af to    omtales generelt som ’kriminelle ud-
på hans kontor, eller for de ledere der ikke mere                            dansere og to rulleskøjteløbere.       lændinge’. Men jeg formoder de har
                               Siden er det kun gået én vej for luft-                         udstået deres straf, for ellers kunne vor
følte de kunne fungere i den magtfulde boss’ slag-     havnen. Og måske også for 3F-bossen      Begge Almas forældre spiller musik,    folketingsmand Martin Henriksen vel
                              og hans medlemmer?              og hun har selv gået til musik på Kultur-  godt få opfyldt sit store ønske om at få
skygge. Kommunaldirektørens naturlige magt blev                             zonen siden hun var fem år. Hun spiller   dem buret rigtigt inde.
                               folk & fæ                 guitar og er med i Pilehaveskolens kor.
ikke mindre af hans stærke og særegne makkerskab                             Der i øvrigt skal optræde i Kastrup Bio    Hvis udlændinge efter afsoningen i øv-
                              Pernille Vermund               til april. Så også på hjemmebanen kan    rigt stadig er at betegne som ’kriminelle’,
med borgmester Zimino. Ikke at de to altid var enige;                          man altså opleve det lokale stjerneskud.   så burde vi måske i ligeberettigelsens
                              Nye Borgerliges le-                                    navn, også omtale danske der har været
temperamentmæssigt er de meget forskellige, og de      der - også kendt som             Robin Taylor                 i skyggen - f.eks. fænomenet Riskær Pe-
                              Jonathan Spangs dar-                                   dersen - som ’kriminelle danskere’!?
kunne blive så forbandede på hverandre. Der skete at    ling - stammer faktisk            I ’Historisk Hjørne’ skrev vi sidste gang
                              her fra Tårnby. Hun             at Dan Hotel åbnede i 1968. Men       Frants Nielsen
der blev talt med store bogstaver internt, men ud ad    startede i børnehave-            det er Robin Taylor ikke tilfreds med:
                              klasse på Pilegårds-             ”Det rigtige årstal er 1964! Nu lyder    Den tidligere lokale
til holdt de sammen hele vejen. Gross var borgmeste-    skolen i 1981, men flyttede fire år efter  en fejldatering på fire år måske ikke    Venstreleder er prag-
                              til Snekkersten. Jeg ved det fordi hun på  af ’meget’ - men for Kastruplundgades    matiker, så han er-
rens skarphjernede spindoktor i kampene mod alle de     facebook har søgt oplysninger om sine    vedkommende varslede det nye ’storho-    klærer - på facebook -
                              første lærere, og også har fået respons   tel’ nye tider, og det lidt bedagede ga-   at han både er meget
ydre fjender, og Zimino holdt hånden under dokto-      bl.a. om at matematiklærer Grethe er     demiljø forandredes mærkbart, da det     glad for Meny, som
                              identisk med Grethe Birch, der for et                           jo ligger i Vestama-
ren, hvis denne en sjælden gang kom i skudlinien.      par år siden fratrådte som skoleleder                           gercentret, og for det nye apotek, som
                              på Korsvejen, at hendes korlærer Kjeld                          netop ikke ville bo der. Og så tilføjer
Mest kendt er brevsagen for en halv snes år siden,     Jensen er død, og at bibliotekarerne på                          direktøren for arkitektfirmaet Dorte
                              skolebiblioteket, hvor Pernille tilbragte                         Mandrup A/S: ”Men nogen køben-
hvor Gross tilsyneladende ”glemte” at videreformidle    ”uendeligt mange timer” var også af-                           havnske politikere skulle have stoppet
                              døde Eilert Larsen samt Lene Bergstedt.                          den øjebæ med endnu en Rema, som
et brev fra en afgående afdelingsleder til byrådet,     Pernilles dansklærer var Ulla Gandrup,                          er ved at blive bygget ved Vestamager
                                                                           Station!”
hvor i hun skarpt kritiserede de arbejdsforhold hun
                                                                           Hul igennem
var blevet pålagt af den øverste ledelse - de facto
                                                                           Trafik: Efter ugers sort snak
Gross. Efter et halvt år begyndte en kopi af brevet at                                                synes der at være voksende poli-
                                                                           tisk erkendelse af, at det var et
cirkulere i visse oppositionelle kredse, så det kom til                                                fejlskud at fjerne køreplaner og
                                                                           ruter fra stoppestederne
at minde lidt om det notat byrådssekretær Godtfred
                                                                           Kommentar af Ulf B. Bjørton
Lund i ”Matador” fik til at forsvinde på Korsbæk
                                                                           Kommunen: Kritikken mod Movias be-
rådhus, men hvor en kopi siden dukkede op i enkefru                                                  slutning om ensidigt at informere digitalt
                                                                           har været massiv på mange platforme. Den
Fernando Møhges bankboks! Oppositionen i Tårnby                                                    magtfulde Ældre Sagen er kommet på ba-
                                                                           nen, og søndag synes der endelig at gå hul
blev ikke mindre forbandet over, at originalen efter ni                                                på forsvarsværkerne. Til Amager Bladet
                                                                           oplyste det socialdemokratiske medlem af
måneders postgang ligesom blev forsøgt smuglet igen-                                                 Københavns Borgerrepræsentation, Niels
                                                                           E. Bjerrum, at forvaltningen i den største
nem sammen med hilsener fra Tårnbys venskabsbyer                                                   kommune var sat til at undersøge, hvad
                                                                           det vil koste at få køreplanerne op igen.
og den slags. En kort overgang syntes der at tegne sig                                                Bjerrum er ikke nogen hvem som helst -
                                                                           han har som medlem af Movias bestyrelse
et flertal for at give kommunaldirektøren en skriftlig                                                 været med til at vedtage at tage dem ned,
                                                                           og har tidligere indædt forsvaret det.
advarsel, men så fik Zimino klappet den af med sin
                                                                            I Dragør nåede politikerne at tage be-
daværende politiske makker, SF-lederen Brian Frank-     historisk hjørne                                     slutningen til efterretning, inden den fol-
                                                                           kelige modstand manifesterede sig, men
lin. Og det blev ved en blød næse.                                                          i Tårnby var man heldige først at have
                                                                           det på dagsordenen her i februar. Så tek-
Den eneste. Det viser også at Gross mestrede rol-                                                   nisk udvalg besluttede at sende et brev til
                                                                           Movia, hvor i man forsigtigt udtrykker
len som Tårnbys grå eminence.        Ulf B. Bjørton                                              ”bekymring over det nye tiltag, der er til
                                                                           fordel for en stor gruppe, men som for
To skal man være                                                                   mindre grupper vil gøre det problematisk
                                                                           at planlægge bustransport”.
Kommuner adskiller sig fra (andre) store virksomhe-
der ved også i det daglige at have to chefer på toppen,                                                 Hvem det er til fordel for har vi stadig til
borgmester og kommunaldirektør. Det kan gå virkelig                                                  gode at få opklaret - men det er da godt at
i kage, men da også virke som et effektivt makkerpar,                                                 Tårnby er med. De kan med fordel hoppe
som vi så det med Zimino og Gross.                                                          på den nye københavnske vogn.

 Nu er det altså op til Allan Andersen at finde sin
makker. Tårnbys nye borgmester har indledt en større
fornyelsesproces, og man kan populært sige at det er til
etape 2 af den, hvor de nye tider også skal sive ned og
ind i alle afkroge af systemet, at det er så afgørende at
han finder den rette mand. Eller kvinde. Kan det gøres
med en indefra, eller er det klogest at lede blandt dem
der ikke er sovset ind i systemet TÃ¥rnby? Under alle
omstændigheder er det et lotteri. Men vigtigt for både

Allan A., medarbejderne og borgerne. Ulf B. Bjørton

2770 TÃ…RNBY

Udkommer hver anden
tirsdag (i de lige uger).
Distribueres via standere
mv. cirka 75 steder rundt i
hele TÃ¥rnby kommune.
Næste nummer udkom-
mer tirsdag den 5. marts.

Ansv. redaktør: Oplag: 11.000.      I redaktionen:   Kastrup: Den lokale mafiaboss omgivet af to stærke håndlangere!? Ja, magtfulde var de
Ulf B. Bjørton (DJ) Sats: HP Grafisk   Vibeke Pless    alle tre, men det er såmænd bare kommunaldirektør Klaus Gross i afslappet sommer-
Tlf.: 40 46 37 70 Tryk: Dansk Avis Tryk Tlf.: 21 91 27 70 dress, flankeret af Tårnby daværende kulturfyrtårn Svend Olsen og den lige så daværen-
                              de leder for SF’s dengang fire mand store byrådsgruppe Brian Franklin. Om få måneder
 2770 Tårnby udgives af “Avisen 2770 Aps.”.        går Gross så også fra borde. Billedet stammer fra en statueafsløring i strandparken.
  Dortheasmindevej 17 Ullerup 2791 Dragør
Tlf. 32 94 37 70 Mail: redaktion@avisen2770.dk
   1   2   3   4   5   6   7