Page 3 - 2770 Taarnby uge 36-37
P. 3

3. SEPTEMBER - 16. SEPTEMBER 2019 NYHEDER

Kaos på Kongelundsvej

Trafik: Dårlig informa-      er Tårnbyforsynings ansvar:    ansvar: ”Og jeg må gå ud fra
tion betød at alt for        ”Men jeg rejste det over for   at de overholder anvisnin-
mange røg i fælden da                         gerne i gravetilladelsen - jeg
vejen blev lukket oppe       direktøren allerede i forrige   har ikke hørt fra kommunen
ved Finderupvej          uge, f.eks. at bruge sms-ser-   at de har været utilfredse med
                  vice. For det er oplagt at det   entreprenøren”.
Af Ulf B. Bjørton         skal håndteres anderledes, når
                  så mange borgere rammes”.      Men borgmesteren har rejst
Vestamager: Selv                               det overfor dig allerede
store lastvognstog         BÃ¥de borgmesteren og for-         den 23.?
måtte mandag kæm-         syningens direktør Raymond          ”Jeg synes ikke jeg
pe med at få vendt         Skaarup forklarer den sene         kan huske vi snak-
kareten, da de alt for       information med at entrepre-        kede om skilte ved det
sent opdagede at et        nøren har været hurtigere end       møde. Men vi kan da
månedlangt vejar-         ventet:                  altid skilte bedre”.
bejde havde spær-                                Men hvorfor ikke
ret Kongelundsvej i         ”Det er usædvanligt at en-        f.eks. sende sms’er ud
nordgående retning         treprenører kommer så hur-         ved lukning af så stor
mellem Studsbøl          tigt i gang, at vi ikke rigtig er     en vej?
Allé og Løjtegårds-        kommet hjem fra ferie”, siger        ”Nej, så skulle vi sen-
vej/Finderupvej. In-        Skaarup, der i øvrigt peger på       de til alle på Vestama-
formationen havde         at skiltning og øvrig informa-       ger og i dele af Dragør.
været spinkel og sen:       tion er netop entreprenørens        Jeg mener ikke det
Et opslag på de lo-                              gavner at informere
kale myndigheders                               så meget via sms. Det
hjemmesider og et enkelt gult                         ville jo også komme
skilt nede før sidste afkørsels-
mulighed ved Pilegårds Allé.                     ud til børn og bedsteforældre,
Det blev selvfølgelig ikke bed-                    som ikke har brug for det. Jeg
re af at skiltet i går formiddags                   er også fuldstændig sikker på,
var vendt om - muligvis en                      at selv om vi fik det skrevet i
hævn fra en af de mange der                      avisen og havde stillet 20 skil-
var blevet forsinket på vej til                    te op, så ville der stadig blive
arbejde!                               kø og kaos”.

 Borgmester Allan Andersen                       Sidste: Skaarup meddeler at
erklærer sig helt enig i at der                    Tårnbyforsyning varslede luk-
burde være informeret bedre,                     ningen på sin hjemmeside al-
men henviser i øvrigt til at det                   lerede den 5. august, dog med
                                   en anden tidstermin.

                                      Kommentar side 2

TÃ¥rnby Torv Tandteknik

 Klinik for tandproteser på Amager siden 1990

  Vi genskaber dit smil på en naturlig og smuk måde.

 Vi brænder for at finde den bedst mulige løsning til netop dit behov.                    Løjtehus
   Vores passion er at lave de bedste tandprotetiske løsninger,
    Vi nørder helt ned i de små detaljer, så du får et perfekt og                    Restaurant & Selskabslokaler
         smukt smil, samt tænder du kan tygge med.                       Løjtegårdsvej 67 * 2770 Kastrup

 Ring og få en tid til en gratis og uforpligtende konsultation                       Bèdbestiçing: 32 50 10 27
   og hør hvordan vi kan hjælpe dig med bl.a. fastsiddende
        tænder, ganefri proteser og et smukt smil.

                  Tandtekniker
                 Kim Rasmussen

                    TÃ¥rnby Torv 7
                    2770 Kastrup
                   Tlf.: 32 50 08 50
                  www.tandtekniker.dk

Vi har vores eget laboratorie med dansk kvalitetssikring
   1   2   3   4   5   6   7   8