Page 3 - 277 Ttaarnby uge 8-9
P. 3

19. FEBRUAR - 4. MARTS 2019                    NYHEDER                              2770 TÃ…RNBY 3

Det er for ambitiøst

Hjemløse: Kommunens       til mere end smukke ord. For   gruppen ofte har en meget
eget psykiatriteam tror     de synes ikke det er realistisk kaotisk livsførelse med svært
ikke man kan opfylde       at opfylde de opstillede mål-  misbrug og psykiske proble-
den vedtegne strategi.      sætninger for den kommunale   mer. Dem vil akutpladserne
I al fald ikke med de      indsats, med de ressourcer der  ikke kunne rumme.
nuværende ressourcer       er på området. Særligt to mål
                 finder de er ”temmelig ambi-   Psykiatriteamet mener at
Af Ulf B. Bjørton        tiøse”.             flere boliger er den største ud-
                                 fordring i forhold til de hjem-
Kommunen: Byrådets social-    De finder således hverken    løse, og er derfor yderst posi-
udvalg har netop vedtaget en   der er ressourcer til en første tive overfor at det nu overvejes
vision og strategi på hjemløse- opfølgning efter 14 dage over-  også at etablere skæve boliger
området, der bl.a. indeholder  for hjemløse på forsorgshjem,  i Tårnby. Men de hæfter sig
at der skal sættes hurtigere   eller en fast opfølgning hver  ved at ingen hjemløse søgte
ind, at der skal være kortere  tredje måned.: ”På nuværende   det midlertidige tilbud på Ha-
og færre ophold på forsorgs-   tidspunkt kan der gå et par   arlem Allé (den tidligere flygt-
hjem, og at der skal være flere måneder, før vi har mulighed   ninge-villa) sidste vinter. Og
boliger til hjemløse, som de så for at lave første opfølgning/  antyder selv at det måske hæn-
også skal fastholdes i.     handleplan”.           ger sammen med, at det ofte
                                 ikke er de hjemløse selv der er
 Men Tårnbys psykiatriteam    Målet at få færre unge på    proaktive i forhold til at søge
har straks, via deres hørings-  herbergshjem mener de, udfra   hjælpen. Så måske der også her
svar, skabt tvivl om det bliver nuværende erfaringer, bliver   er et manglende led i planen.
                 svært at opfylde, fordi mål-

                                 Kastrup: En varevogn med
                                 lad kørte i går aftes voldsomt
                                 ind i en forhave til et række-
                                 hus på Saltværksvej. Føreren
                                 stak af fra stedet, og blev ved
                                 redaktionens slutning søgt
                                 af politiet. Han var tilsynela-
                                 dende ikke sluppet uskadet fra
                                 sammenstødet med bl.a. hu-
                                 sets trappe, for airbaggen var
                                 udløst, der var blodspor, og
                                 på stedet var der også nogen
                                 der mente at have hørt nogle
                                 polske eller lettiske eder. ubb.

TÃ¥rnby Torv Tandteknik

 Klinik for tandproteser på Amager siden 1990

  Vi genskaber dit smil på en naturlig og smuk måde.

 Vi brænder for at finde den bedst mulige løsning til netop dit behov.                  Løjtehus
   Vores passion er at lave de bedste tandprotetiske løsninger,
    Vi nørder helt ned i de små detaljer, så du får et perfekt og                 Restaurant & Selskabslokaler
         smukt smil, samt tænder du kan tygge med.                     Løjtegårdsvej 67 * 2770 Kastrup

 Ring og få en tid til en gratis og uforpligtende konsultation                    Bèdbestiçing: 32 50 10 27
   og hør hvordan vi kan hjælpe dig med bl.a. fastsiddende
        tænder, ganefri proteser og et smukt smil.

                  Tandtekniker
                 Kim Rasmussen

                    TÃ¥rnby Torv 7
                    2770 Kastrup
                   Tlf.: 32 50 08 50
                  www.tandtekniker.dk

Vi har vores eget laboratorie med dansk kvalitetssikring
   1   2   3   4   5   6   7   8