Page 4 - 2770 Taarnby uge 14-15
P. 4

4 2770 TÃ…RNBY                           NYHEDER                                                 2. APRIL - 16. APRIL 2019

     kort nyt                         Problemer for biogasanlæg

Fint rådighedsbeløb i Tårnby                   Økonomi: Energiaftale fjerner         så kom der rigtige problemer: Et flertal   endnu ikke er kendt.
                                 statslig støtte og giver nyt pres       i folketinget indgik i februar en energi-   ARC vurderer dog ikke, at forsinkelsen
Kommunen: Faglige Seniorer i Storkøbenhavn har under-       på ARC’s genopretningsplan          aftale, hvori indgår at støtten bortfalder
søgt hvor stort rådighedsbeløb plejehjemsbeboere i forskel-                           til nye biogasanlæg, hvis de ikke er i drift af den endelige plan for håndteringen af
lige kommuner har, når de har betalt for ophold, kost, rengø-   Af Ulf B. Bjørton               senest 1. januar 2020.            bioaffald, forhindrer den import fra 2020
ring, vask osv. Organisationen synes forskellen er alt for stor,                                               af affald til forbrænding, der er helt afgø-
men vil ikke hænge enkelte kommuner ud. 2770 kan dog       Kommunen: Tårnby og de fire andre       Det kan man ikke nå, og da det er for-    rende for at genopretningsplanen holder.
afsløre at Tårnby ikke har noget at skamme sig over - man     ejerkommuner bag Amager Ressour-       ventningen at nettoudgifterne fordobles
er topscorer ved at overlade vore svageste omkring 2.000 kr.   cecenter skulle senest ved nytår have be-   uden støtte, så er ejerkommunernes in-     Det statslige argument for at trække
månedligt til ekstra fornøjelser.                 sluttet størrelse, finansiering og placering terne frist nu yderligere skubbet til 1. de- støtten er bekymring for, at der kommer
                                 af det biogasanlæg, der indgår som et     cember. Inden da skal man have afklaret    for mange anlæg i landet. I følge Tårnbys
Ny pris til det lokale bryghus                  vigtigt led i genopretningsplanen fra sid-  om der er dispensationsmuligheder, om     repræsentant i ARC’s bestyrelse, borgme-
                                 ste forår. Fristen blev forlænget til marts, man sammen med Ørsted kan bruge et      ster Allan Andersen, gælder det dog ikke i
Tårnby: Amager Bryghus har for andet år i træk leveret årets   anlægget var ved at lande på Avedøre     eksisterende anlæg, eller hvad man i det   Østdanmark: ”Så vi håber på dispensati-
danske ølnyhed, i hvert fald i følge foreningen Danske Øl-    Holme i et samarbejde med Ørsted, men     hele taget kan gøre. Det sidste vanske-    on, og har rejst det overfor energipolitiske
entusiaster. Næsten hver tredje af dem stemte på den 10 pro-                          liggøres også af, at de nye rammevilkår    ordførere. Hvis ikke vi kan lave et anlæg,
cent stærke ’Black Nordic Skies’, en imperial stout der nok                                                  så skal alt køres til Kalundborg”.
skal trække veksler.
                                                                                 Stafet
Indsamlere søges                                                                         søger
                                                                                 frivillige
Kommunen: SOS Børnebyerne vil på mors dag, den 12.
maj, samle ind til fordel for forældreløse og udsatte børn.                                                        Kræftsagen: ”Al hjælp
Men man mangler i den grad indsamlere i Tårnby; har pt.                                                          er velkommen”, siger
kun 20, og omvendt 102 ledige ruter, så man kan nok få                                                           formand Katja Hansen,
en tæt på sit hjem. Man kan tilmelde sig på sosindsamling.                                                         forud for den tredje Sta-
dk eller tlf. 33 73 02 33 - indsamlingsbøsse mv. kommer så                                                         fet For Livet i Tårnby
med posten.
                                 Kastrup: En person blev tirsdag ved middagstid fundet død i Postpar-                   Tårnby: I weekenden 31.
En boggave til de yngste                     ken, og da politiet fandt dødsfaldet ”mistænkeligt”, så sværmede efter-                 august - 1. september skal der
                                 forskere og teknikere i timevis i området. Først sent på aftenen var man                 igen være et døgns ’Stafet For
Vestamager: Alle 1. klasses elever på Pilegårdsskolen får fre-  færdige - og konkluderede: Alligevel ikke noget mistænkeligt ved det.                  Livet’, med base ved Tårnby
dag som gave fra Nordea fonden bogen ’100 Jorn eksperi-                                                          skole. ”Et døgn hvor vi sætter
menter vi kan lave derhjemme ved køkkenbordet’. Før        Løn i stedet for SU                                           fokus på kræftsagen, kæmper
ungerne kaster sig ud i klippe-klistre-bevæge-tegne eksperi-   Job: Tiltag for at flere                                         sammen og fejrer livet”, siger
menterne derhjemme, gør de dog de også fredag de første      tager susu-uddannelse        per eller social- og sundhedsas- mindst et halvt års virksom-   Katja Hansen, der efterlyser
erfaringer i skolens festsal. Og så er det i øvrigt også menin-                    sistent, ved at give dem løn i  hedspraktik på en kommunal    flere frivillige hjælpere:
gen med bogen, at forældrene skal være med, og at det hele    Af Ulf B. Bjørton          stedet for SU under de 20-40   institution, at man har været
skal føre til mere kreativitet og samvær i samtalekøkkenerne.                     uger. For at sikre sig at der er ufaglært ansat i kommunen i    ”Vi er en gruppe af både nye
                                 Kommunen: Økonomiudval-       rimelig sikkerhed for at de også samme tid, eller at man er dag-  og ’gamle’ frivillige, men vi
Ældre får cirkustur                        get behandler i denne uge et     vil tage hovedforløbet i Tårnby  pengemodtager og tilbydes et   har brug for flere hænder, for
                                 forslag om at få flere til at star- - og siden blive ansat her - så  halvt års ufaglært arbejde. De  jo flere vi er, jo bedre en stafet
Kommunen: På lørdag kl. 15.30 spiller Cirkus Arena på Bel-    te grundforløbet frem mod at     er det dog en forudsætning for  heldige får også tilbudt lønnet  kan vi skabe sammen”.
lahøj Cirkusplads for et helt særligt publikum. Det private    blive social- og sundhedshjæl-    at kunne få løn helt fra star-  praktik, f.eks. på et plejehjem,
hjemmeplejefirma, Hjemmehjælpen A/S, der netop igen har                        ten, at man enten har været i   mellem grund- og hovedforløb.   Der mangler lige nu frivillige
gjort sit indtog i TÃ¥rnby, har nemlig inviteret sine borgere fra                                                      bl.a. til PR, sponsorskafning
København, Frederiksberg og Tårnby, i cirkus. ”Vi vil ikke kun                                                       og planlægning af børneak-
være kendt for at levere god service med faste hjemmehjæl-                                                         tiviteter, samt selvfølgelig en
pere, men også for at gøre noget socialt - noget ekstraordinært                                                      masse frivillige til selve sta-
- for vore borgere”, siger adm. direktør Per Wildbork.                                                           fetweekenden. Man kan kon-
                                                                                      takte Katja på taarnby@stafet.
Årets håndværker                                                                              cancer.dk. ubb.

Vestamager: Byrdal Kloak & Blik er blandt de nominerede
finalister når kåringerne af ’Årets håndværker” løber af stabe-
len i cirkusbygningen 10.-11.april. Brian Byrdal går selvføl-
gelig efter at blive årets kloakmester, men han og hustruen
Mette er allerede glade og pavestolte over finalistpladsen.

Kunsten at kaste med ord                                                                den frie pen

I ved det godt, der har været en del virak efter at vores under-                                     steren, og happenings skal ikke være hverdagskost, for så er de
visningsminister med følge blev mødt af et buh-kor på Ørestads                                      jo ikke happenings. Men ministeren er del af en regering der står
Gymnasium. Medierne var hurtigt ude og meddelte - uden re-                                        bag talrige nedskæringer på skoleområdet, som konkret betyder
search - at det var pøbelagtig adfærd og at: Elever smider mønter                                    fyringer på bl.a. Ørestads Gymnasium. Må de unge så ikke de-
mod minister og kalder hende ”luder”.                                                  monstrere, når hun inviterer sig selv på besøg?

 Efter ministeriel ordre er alle videooptagelse så gennemset, og                                     Jeg syntes altså det er positivt, at de unge slipper bøgerne og
der var ikke rigtigt hold i det med møntkast. Én enkelt elev                                       gør noget konkret.
havde råbt noget med ”søn af en luder”. Ministeren er som be-
kendt en kvinde, men det var måske møntet (undskyld ordet)                                        Jeg slutter med en tilståelse:
på en i hendes følge.                                                           Da jeg var folkeskoleelev, råbte vi også af en undervisningsmi-
                                                                     nister. Helge Larsen hed han - kaldet Onde Helge. Vi var flere
 Men buhet og støjet det havde de unge i hvert fald. Og det må                                      tusinde på Christiansborg, og vi råbte højt. Meget højt.
man ikke.                                                                 Dødstrusler ville man nok kalde det i dag, for vi råbte ”Helges
                                                                     hoved på et fad, det er dejlig julemad”. Pjækkede gjorde vi også.
 I sidste uge kom der så en ny version i DR’s radioavis. Eleverne                                    Fik vi sanktioner - jeg husker det ikke - men jeg ved, at mange
har angiveligt kastet med ukvemsord. Smag lige på sætningen:                                       af dem der nu er forargede, ikke var et hak anderledes, da de selv
Kastet med ukvemsord….                                                          var unge. Husk det, for det gør de ikke selv.

 Den disciplin har jeg altså aldrig hørt om. At kaste med ord.                                                                Henrik Bay-Clausen
 Om det var ordkastet der var for meget for ministerens egen
styrelse ved jeg ikke. Men nu kræver styrelsen at eleverne skal                                     ”Den frie pen” gives på skift til Amagerlands provst Poul Bo Sø-
sanktioneres, eventuelt kollektivt. Der er trods alt grænse for                                     rensen, formanden for 3F Kastrup Henrik Bay-Clausen, handicap-
ytringsfrihed.                                                              rådsformand Tina Weber, samt til fhv. sømand Frank Klevenhaus.
 Jeg tvivler ikke på at det var en ubehagelig oplevelse for mini-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9