Page 4 - 277 Ttaarnby uge 8-9
P. 4

4 2770 TÃ…RNBY                                      NYHEDER                                       19. FEBRUAR - 4. MARTS 2019

     kort nyt                          Rigtige eksperter skal dømme

Specieldepot i 20 år                         Skaterbane: Unge bru-
                                   gere skal inddrages fra
Kastrup: I forbindelse med anlægget af Øresundsforbindel-      start i udformningen af
sen blev en del forurenet jord - fra en losseplads i Valby - i    den kommende bane
1999 deponeret på halvøen øst for lufthavnen. Siden har
Miljøstyrelsen kontinuerligt holdt øje med, at perkolatet      Af Ulf B. Bjørton
fra specieldepotet har holdt sig under grænseværdierne, så
det har fået lov at nedsive lokalt, men nu har A/S Øresund      Tårnby: Det er afgjort at en   SNE Architects giver i notatet mange flotte eksempler på skaterbaner, her er det en på Samsø.
anmodet om, at man må overgå til det der hedder ”passiv       ny skaterbane skal lande på
tilstand”, hvor myndighedens regelmæssige miljøtilsyn op-      overdækningen, sydøstligt i    des borgermøde om sagen på    til at lave et estimat over, hvad  pæne”. SNE taler for at inkor-
hører, og man selv står for tilsynet. Før Miljøstyrelsen kan     byparken, der er afsat cirka   biblioteket, hvor man kan    de forskellige dele vil koste    porere indfarvet beton, stem-
afgøre om miljøbelastningen er acceptabel, skal A/S Øresund     4,1 mio. kr. til anlægget, men  vælge folk der virkelig ved   i forskellig kvalitet, og ud af   ningsbelysning og varierende
dog lave en hel masse målinger i hver af de i alt 11 drænbrøn-    endnu udestår at få afgjort    hvordan den skal skæres.     det notat (med tilhørende bil-   materialer, fordi ”det er mere
de. Og det er ikke nok at gennemsnittet er godt nok. Hvis      hvordan en ideel bane anno                     leder af eksisterende baner)    æstetisk, og bliver mere et sted
det ender med ”passiv tilstand” overgår sagen til regionen,     2019 egentlig skal se ud. Og   Et demokratisk byrum       lyser, at man nemt kan få de    for alle og inviterer andre ind,
hvor specieldepotet, som har form af lange græsklædte bak-      til det vil kommunen gerne                     ønskede 680 m2 bane for det     og bliver dermed mere ’demo-
ker, vil blive registreret som jordforurening.            have hjælp af de mest erfarne   Opgaven skal i såkaldt om-    afsatte beløb, men at det kan    kratisk’ byrum”.
                                   folk på området.         vendt udbud, hvor man så     knibe mere at slippe for grå
Tæt på fartnedsættelse                                         skal vurdere hvilken tilbuds-  betonmure og det som fir-      Men med tillæg af funkti-
                                   Derfor skal der brugere ind   giver der giver mest valuta for maet kalder ”præfabrikerede     onsbelysning og beplantning
Tømmerup: Teknisk udvalg har godkendt at fartgrænsen         i bedømmelsesudvalget, siger   pengene. Kommunen har på     lydmure, der ofte ikke er ret    etc. kommer man så også tæt
gennem den vestlige del af landsbyen (fra Høgsbrovej frem      borgmester Allan Andersen.    forhånd fået SNE Architects                     på at have brugt alle penge.
til Englandsvej) nedsættes fra 60 km/t til 50 km/t. Dermed      Men det praktiske ved den
tilgodeses delvist et beboerønske - de havde nemlig foreslået    borgerinddragelse vil man i
40 km/t. Før nye skilte kan komme op skal også politiet dog     øvrigt lade kulturudvalget stå
lige give sin godkendelse.                      for, så det bliver op til Zimino
                                   og co. om der f.eks. skal hol-
Tilbage på supercykelstien
                                   Hver gang forfra igen
Kommunen: Efter ni års fravær har Tårnby besluttet igen at
ville være med i supercykelstiprojektet i hovedstadsområdet.     Strid: Ejerskifter        der skovplantningsområde     Helle Myhre, problemet i sa-    en lovliggørende dispensation.
Man har nemlig opdaget, at siden man meldte sig ud i 2010      nulstiller proces med       nord for Kongelunden, og det   gen: ”Der skiftes ejer igen og   Han argumenterer bl.a. med
er der anlagt en del supercykelstier vest- og nordud af Køben-    varsel om påbud mv.        eneste der må laves - foruden  igen, og så skal vi hver gang    at der vil ske et stort værditab
havn, men ingen mod syd! De fleste supercykelstier anlæg-                       skov, stier og søer - er sådan  starte forfra”, siger juristen, og for samfundet, hvis han må
ges med støtte fra en statslig cykelstipulje, og der er tidligere  Af Ulf B. Bjørton         noget som en spejderhytte.    remser datoer for ejerskifte på   rive det hele ned, samt at han
foreslået hele tre ruter til fornøjelse for Sydamager. Deltagelse                                    ejerskifte op fra den konkrete   personligt vil gå fallit. Han slår
koster kommunen 61 øre pr. borger om året.              Vestamager: Ude på Fries-     Byggeriet er ikke sket under  sag. Men har I ikke andre mu-    også på, at kommunen ikke
                                   landsvej er der over de sidste  den kommunale radar. Tårn-    ligheder, spørger jeg.       selv gør noget aktivt for den
Første step for evt. tværlinie                    fire-fem år blevet opført en   by har foto af udviklingen år                    skovrejsning, f.eks. køber man
                                   flot moderne villa i vinkel-   for år, og man har hele vejen   ”Nej, der mener jeg faktisk    ikke ejendomme op, og så er
Kommunen: Teknisk udvalg har besluttet at tage det første      form med tilhørende garage.    forsøgt sig med varsler om på-  ikke. Vi varsler påbud, vi gi-   der selvfølgelig klassikeren her-
forsigtige skridt mod evt. oprettelse af en ny tværlinie, fra    Haven er velanlagt og plejet,   bud, efterfølgende påbud om   ver påbud, vi politianmelder,    ude på det yderste Vestamager:
Kastrup metrostation til Vestamager ditto, nemlig at indlede     hegnet står snorlige; da vi jo  at stoppe og fjerne, samt end-  men før det bliver straffesag    At det nye byggeri ikke skæm-
forhandlinger om sagen med København. I den hidtidige un-      er ude i landzonen er der også  da en politisag. Men i retten  kan der igen være en ny ejer.    mer eller ”stikker ud”, da der
dersøgelsesfase hos Movia er linien tænkt ført ad Sirgræsvej,    på grunden blevet plads til en  opgav anklagemyndigheden     Det er sejt”.            er så megen anden mere eller
Amager Landevej og Løjtegårdsvej, men i udvalgsreferatet       buehal til maskiner, med til-   sigtelsen, fordi den stævnede                    mindre ureguleret byggeri.
understreges, at linieføringen i Tårnby ikke er fastlagt. Til    hørende flisebelagt plads med   ikke kunne forventes kendt    Har søgt dispensation
gengæld synes det besluttet, at uanset om der kommer en ny      lysmaster mv.           skyldig i overtrædelse af byg-                    Forvaltningen mener slet
linie ad Løjtegårdsvej, så vil man ikke rette linie 34 ud, så den                   gelovgivningen, når vedkom-   Det lyder altså som om den     ikke planloven åbner mulig-
føres direkte ad Englandsvej til Tømmerup. Der er nemlig       Det eneste problem er at     mende ikke længere var ejer af  kan køre uendeligt, hvis bare    hed for at give dispensation,
ikke rigtigt noget at spare ved det, og så ville den sydlige del af alt byggeri er foregået uden   ejendommen.           man vil betale de udgifter der   da byggeriet strider mod både
Amager Landevej mv. miste sin forbindelse til stationen.       nogen form for tilladelse.                     trods alt er ved ejerskifte, men i lokalplanens formål og dets
                                   Grunden ligger i det der hed-   Og der er netop, ifølge     den aktuelle sag har den nuvæ-   anvendelsesbestemmelser.
                                                    souschef i teknisk forvaltning  rende ejer dog nu søgt om at få

Respekt for døden                                                            den frie pen

Må jeg fortælle om to begravelser, jeg har været med til, inden    Vi taler meget om sanselighed og vigtigheden af at have krop-   stå stille, når en kiste bæres ud af kirken, er en konkret sanselig
for den sidste måned. Den første var min svigermor, Ester, som    pen med. At standse op, når en kortege kommer forbi eller at    måde at forholde os til døden på. Hvis ikke vi synes, at det er
døde i en alder af 94. Hun var en stærk jyde, som ved sit ægte-                                     værd at vise de sørgende synlig ære, så kan vi vise respekt for
skab med min svigerfar, Erik, flyttede til Bornholm. På grund                                      vores egen dødelighed. En indsigtsfuld hospitalspræst hørte jeg
af restaurering af Aa kirke, som ligger i Aakirkeby, blev den kir-                                   for nylig koble værdighed og erkendelsen af det faktum, at vi
kelige handling holdt i en af Bornholms smukke rundkirker. Vi                                      skal dø med hinanden. Først når vi tør se vores egen død i øj-
kørte godt 10 km. fra Nyker til Aa kirkes kirkegård i kortege.                                     nene, kan vi holde ud at være til stede, når nogen f.eks. bliver
Hvad der slog mig ved den køretur var, at de modkørende biler                                      alvorligt syge af kræft. Lider vi af den vrangforestilling, at vi kan
holdt ind til siden. En bil, som kørte på en større vej, standsede                                   sejre over døden eller ’tage kampen op mod kræften’, så vil vi
endda 200 m. fra den sidevej, hvor bilisten så kortegen komme.                                     naturligt flygte fra den - og overlade den syge til et ensomt rum
                                                                    med vægge af frygt.
 På Amager kørte jeg også i kortege i forbindelse med en kolle-
gas alt for tidlige død. Ingen modkørende standsede. Og jeg må                                      Det er en samtale værd, hvordan vi handler, når døden passerer
bare sige, at det var bornholmerne, der handlede ret. Hvorfor                                      forbi. Vi granvoksne, som har haft døden inde på livet og følt,
gjorde de det? Af følgende grunde vil jeg tro. Måske mest af alt                                    hvilken forskel det gør, om vore omgivelser standser op og ser os
for at vise respekt for de sørgende og den døde. Men dernæst                                      ind i øjnene, eller haster forbi, skal tage samtalen - også med de
også for døden selv. At standse op, når døden passerer forbi, er                                    helt unge i familien. At standse op er en synlig og konkret måde
også at vise respekt for det faktum, at vi selv skal dø!                                        at vise respekt for døden.

 Jeg ved ikke, om jeg overfortolker byens og øens forskellige                                                                  Poul Bo Sørensen
handlingsmønstre, når jeg overvejer, om vi byfolk ikke viser dø-
den respekt, fordi vi forsøger at skynde os forbi døden, som et                                     ”Den frie pen” gives på skift til Amagerlands provst Poul Bo Sø-
forsøg på at flygte fra den. Det kan vi bare ikke! Vi skal alle dø                                   rensen, formanden for 3F Kastrup Henrik Bay-Clausen, handicap-
før eller siden.                                                            rådsformand Tina Weber, samt til fhv. sømand Frank Klevenhaus.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9