Page 4 - 2770 Taarnby uge 36-37
P. 4

4 2770 TÃ…RNBY                           NYHEDER                                           3. SEPTEMBER - 16. SEPTEMBER 2019

     kort nyt

Poppi går igen til domstolene

Tårnby: Poppi Zoo’s advokat har meddelt kommunen, at man
vil indbringe det nederlag man i maj led i Planklagenævnet for
domstolene, indenfor den seks måneders frist der gælder. Po-
litiet har tidligere sagt at man først ville reagere på Tårnbys
politianmeldelse, for ulovligt at videreføre butikken på Kirsti-
nehøj, når Planklagenævnet havde talt - men nu vil man måske
også afvente en domstolsafgørelse. Poppi har i øvrigt tidligere
lidt nederlag, da man var oppe imod Naturklagenævnet - Plan-
klagenævnets forgænger - ved både by- og landsret.

Gevinsten først i anden omgang                   Grønt i både top og bund

Kommunen: Der åbnes op for at grundejerforeninger kan       Byggeri: Idéoplæg vil      metroen i vest og SAS-huset   af kommunen ejede grusbe-    lighed for at invitere borgerne
etablere fælles affaldsløsninger, hvis de har et velegnet areal,  skabe ’grønt byliv’ på     ud mod strandvejen i øst. Der  lagte p-plads ud mod metro-   ind i et grønt byliv med en
selv står for indretningen og kan få det vedtaget på en gene-   den nedslidte ’Ølkasse-     er tale om en kontor- og ho-   en, den som Den Blå Planet   plads i midten - markedsplad-
ralforsamling. Men den besparelse det måtte give, må de dog    grund’ bag metroen       telby i fem etager, men med   tidligere har lejet som fjern- sen. Borgerne vil kunne bevæ-
udvise en vis tålmodighed mod at kunne score. I et notat om                    meget grønt islæt, idet f.eks.  parkering, da man håbede/    ge sig i stræder og pladsrum,
sagen hedder det nemlig lidt betingelsesfuldt: ”Når der er     Af Ulf B. Bjørton        de flade tage skal være grønne  frygtede der ville komme flere hvilket sørger for en opdeling
samlet erfaringer i forhold til fællesafhentning er der mulig-                   haver. I alt vil man bygge godt bilende gæster. Og borgmester  af biltrafik og gangarealer.
hed for i takstbladet at åbne op for, at prisen på affaldsafhent- Kastrup: Sophienberggrup-    40.000m2, og hvis metroen    Allan Andersen er i øvrigt me- Træbrygger implementeres til
ning i fællesløsninger reduceres - på baggrund af en konkret    pen A/S har med assistance fra synes om idéen vil man også   get positiv:          ophold og serveringsareal til
vurdering af de dokumenterede besparelser”.            Danielsen Architecture frem-  lave en direkte gangbro fra                   boderne. Der er blå elementer
                                  lagt et idéoplæg for Tårnby   hotellet ud til perronen på    ”Det er overordnet et godt   i form af vand, der også kan
Direkte bus Kastrup-Rønne                     kommune, for byggeri på den   Kastrup station!         projekt, som omdanner et lidt  optage regnvand, og også p-
                                  såkaldte ’Ølkassegrund’, dvs.                  nedslidt område til et nyt re- arealer tænkes løst så de synes
Kastrup: Det bliver nu lidt lettere at busse den til Bornholm   området mellem Alléen i nord   Lokalplanen ligger der, så   kreativt område med hotel og  som grønne arealer”, fortæller
- fordi vi har lufthavnen. Kombardo Expressen, der kører fra    og Skøjtevej i syd, mellem   det eneste man pt. diskuterer  arkitektonisk flotte kontor-  Tårnbys borgmester.
Ingerslevgade ved hovedbanegården over Øresundsbroen og                      med Tårnby er prisen for den   bygninger, men samtidig mu-
Ystad til Rønne, har lagt et nyt stoppested ind ved Kastrup
lufthavn. Efter ønske fra bornholmske brugere, men alle kan    Systematisk underbetaling
selvfølgelig benytte sig af det.
                                  Byggeri: 123 udenlandske            skønt fristen nu er overskredet er pengene  Adm. direktør for Ferring Danmark,
Kæmpefly holder pause                       arbejdere snydt for millioner         ikke faldet, og det får 3F Kastrup til at   Marianne Kock, tager ganske vist dyb
                                  under Ferring-byggeriet            rette skytset mod medicinalgiganten, der   afstand fra at reglerne ikke er blevet over-
Kastrup: Der var festivitas og halløj da flyselskabet Emirates                          ejes af 68-årige Frederik Paulsen, der siges holdt, og finder det ”utroligt skuffende”,
i december 2015 indsatte den enorme Airbus A380 dagligt      Af Ulf B. Bjørton               at være god for 50 mia. kr.          men mener på den anden side at man har
mellem Kastrup og Dubai. Mindre opsigt har det vakt at                                                     gjort hvad man kunne.
selskabet her i september 2019 har valgt at erstatte verdens    Kastrup: I en voldgiftssag er to italienske   ”Ferring har ikke garderet sig godt nok
største passagerfly med en lidt mindre model. Foreløbig dog    entreprenører, i følge Fagbladet 3F, blevet  mod social dumping. Så jeg har en klar     Ekstra Bladet fik dog en lillebitte åb-
kun for en periode, siges det.                   dømt til at skulle betale 7,6 mio. til 123 af forventning om, at Ferring træder til og   ning, da man spurgte hvad Frederik Paul-
                                  de arbejdere, der er ved at opføre Ferrings  viser de har noget klasse”, siger faglig se- sens reaktion var til miseren:
Æbledag i den gamle sløjfe                     nye hovedsæde på Kastrup havn. Men       kretær Lars Brogaard til Ekstra Bladet.
                                                                                 ”Han har sagt, vi skulle være søde og
Sundbyøster: På hjørnet af Backersvej og Formosavej, hvor                             Men det synes at have lange udsigter.    fikse det - og det gør vi så”, svarede Kock.
sporvognslinie 5 indtil 1972 havde sin endestations-sløjfe, er
der nu indrettet cykellegeplads. Den har også sin vennekreds
og sammen med Planteklubben arrangerer de lørdag den 7
fra 14 til 16 ’æbledag’ for både børn og voksne. Alle der selv
møder med æbler kan få dem gjort til æblemost i Miljøpunkt
Amagers store mostpresse. Derudover er der ’æble-cykel-sta-
fet’, der bages æblepandekager og er fælles kagebord. Så tag
din æblekage med - og smag på de andres.

Når sengen skal med på arbejde den frie pen

I dag vil jeg gerne bruge min spalteplads på nogen, der ikke selv med ’Drengene fra Godhavn’ er et af dem. Hummelgaards sig-    nok. Finansloven bliver regeringens og folketingsflertallets lak-
kommer så meget til orde.                     nal til Helsingør kommune var et andet. Men signaler er ikke   musprøve, for det er nu, der for alvor skal rykkes, så signalerne
                                                                  bliver omsat til resultater.
 Førtidspensionister og fleksjobbere hører til de ’reformramte’.
Altså dem der har mærket, at ordet reform ikke altid er udtryk                                    Der skal som bekendt 90 mandater til at flytte noget i politik,
for forbedringer. Snarere tvært i mod. Syge og ulykkesramte er                                   og pilen peger på Dansk Folkeparti, når der skal findes nye og
ofte i klemme i et system, der har uværdige, årelange ressource-                                  værdige måder til at hjælpe de syge, nedslidte og skadede borgere.
forløb og uvished og absurde eksempler på praktik, hvor sengen
skal med på jobbet. Arbejdsprøvninger, gentagne undersøgelser,                                    Hvis DF og den såkaldte ’rød blok’ står ved det, de sagde før
behandlinger og utallige møder med mere eller mindre fortrav-                                    valget, er der håb for fremtiden. Men de skal holdes til ilden.
lede sagsbehandlere er en anden oplevelse.
                                                                   Fagfolk på området, og hver og en der er ’reformramt’, må
 Helsingørs jobcenter lavede is-konkurrence og mere af sam-                                     tage fat i familie, venner, foreninger og alle mulige andre, for
me slags, om de syge borgeres fremtid. Det handlede mere om                                     der skal råbes så højt, at det kan høres inden for Christiansborgs
at spare penge og få refusion, end om at hjælpe den enkelte                                     tykke mure.
borger. Der kom heldigvis hurtigt og klart signal fra vores nye
lokale minister, Peter Hummelgaard: Vi skal dødpinemig sikre                                     Når folketinget åbner, skal forbedringer for dem der ikke læn-
respekt, værdighed og grundighed i behandlingen af vores syge                                    gere har arbejdsevne være en vigtig del af statsministerens åb-
og arbejdsløse.                                                           ningstale.

 Nu er der gået tre måneder siden vi fik ny regering. Set i min                                                             Henrik Bay-Clausen
optik går mange ting den rigtige vej, og der kommer mange
gode signaler, både fra statsministeren og fagministrene. Det                                    ”Den frie pen” gives på skift til Amagerlands provst Poul Bo Sø-
                                                                  rensen, formanden for 3F Kastrup Henrik Bay-Clausen, tidl. by-
                                                                  rådsmedlem Tina Weber, samt til fhv. sømand Frank Klevenhaus.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9