Page 4 - 2770 Taarnby uge 34-35
P. 4

4 2770 TÃ…RNBY                              NYHEDER                               20. AUGUST - 2. SEPTEMBER 2019

     kort nyt                            VUC flytter - og åbner spil
                                    om TÃ¥rnby skoles fremtid
 Hele 23 0. klasser til næste år
                                    Byggeri: VUC har         som transportmiddel! Men      i årlig lejeindtægt og der åbnes  ”Ja, men Plyssen er mere en
 Kommunen: Der er så mange børn i årgang 2014, at de se-        opsagt lejemålet fra       det så ud til at flytningen alli- op for spekulationer om hvad    kulturarv, skolen er bare en
 nere års evige diskussion, om der skal være tre 0. klasser på     august 2020, og det       gevel ikke blev til noget - ind-  der så skal ske.          rød murstensbygning. På den
 Skottegårdsskolen eller på Kastrupgårdsskolen, får sin lette      kan fremskynde en        til kommunen ved udgangen                       anden side bruger gode folk jo
 løsning: I skoleåret 2020-21 får de begge tre 0.klasser, og      byfornyelse           af juli modtog opsigelse med    Borgmester Allan Andersen     stadig skolen, AOF og andre,
 både Skelgårdsskolen og Pilegårdsskolen øges også fra fire til                     det nødvendige et års varsel,   (Soc.) siger til 2770, at han   og kommunen bruger den
 hele fem klasser på årgangen. I hvert fald som prognosen ser      Af Ulf B. Bjørton        altså til 1. august 2020. VUC   egentlig troede flytningen var   også selv, bl.a. til et aktivitets-
 ud lige nu. De to skoler på Vestamager benytter lejligheden                       beder dog om at opsigelsen     skrinlagt, og at der derfor ikke  sted, og vi har lige talt om at
 til at pege på pladsproblemer, mens Kastrupgårdsskolen i sit      Tårnby: VUC har siden 1986    bliver ’fleksibel’, så den kan   er besluttet noget. Samt at der  lave et nyt fritidstilbud der for
 høringssvar påpeger, at med forældrenes sædvanlige tilvalg       lejet størstedelen af Tårnby   forlænges nogle få måneder,    jo også kan findes nye lejere:   unge handicappede. Men det
 af deres skole vil klassekvotienten blive meget høj. Mellem      skole, men fik sidste år kom-  hvis flytningen bliver kompli-                    kan være vi nu får henvendel-
 linjerne kan næsten anes, at der luftes muligheden for at få      munen til at lave en lokalplan- ceret - og det har kommunen     ”Men området skal jo by-     ser fra byudviklere”.
 et fjerde spor!                            ændring, som muliggjorde at   sagt ja til.            fornyes på et eller andet tids-
                                    de kunne flytte ned i SAS-                     punkt”.               Det tror du?
 En alvorlig økonomisk situation                    byggeriet på Amager Strand-    Men indenfor overskuelig                       ”Jeg er sikker på at de kom-
                                    vej 390 - tæt på den metro    tid bliver altså halvdelen af    Hvilket på jævnt dansk betyder  mer væltende når de finder ud
 Dragør: Nabokommunen har senest gennemført besparelser         unge angiveligt foretrækker   Tårnby skole tømt, hvorved     at det hele skal erstattes af nyt af det her”.
 20. juni, men det synes ikke nok: ”Dette rummer dog ikke                        kommunen mister 3 mio. kr.     boligbyggeri, eller at man skal
 nye udgifter til demografiudvikling, kystbeskyttelse, ændret                                        ombygge det eksisterende, lige-
 udligningssystem eller andre udfordringer for Dragørs øko-                                         som planerne pt. er med Plyssen?
 nomi. Der er i beregningen ikke afsat midler til at vedlige-
 holde kommunens ejendomme på nuværende niveau eller til
 at styrke kassebeholdningen”, hedder det i en pressemedde-
 lelse. Og det fortsætter skidt, for hvis kassebeholdningen sta-
 biliserer sig, bliver det på et lavt niveau: ”Administrationen
 vurderer derfor, at Dragør kommunes økonomi er i en alvor-
 lig økonomisk situation”. Handlemulighederne for Dragør
 byråd betegner samme administration som ”relativt gode”:

  ”For det første er der fortsat mulighed for at hæve indtæg-
 terne eller at reducere udgifterne inden for lovgivningens
 rammer, hvor Dragør på flere områder har et relativt højt
 serviceniveau. For det andet kan kassebeholdningen styrkes
 og behovet for vedligeholdelse reduceres ved frasalg af kom-
 munale ejendomme”.

Lille øre med stor virkning

Kommunen: Tårnby har sat en børsmægler til løbende at
følge prisudviklingen på el og gas. For med f.eks. et elforbrug
på 13 Gwh årligt kan der spares 130.000 kr. hvis bare der
handles 1 øre billigere pr. kWh. Og indenfor det sidste år har
prisen bevæget sig cirka 7 øre.

Nyt navn til ungdomsskolen                       Kastrup: Et par villaveje allernordligst i Tårnby kommune har fået fibernet samtidig med en stor del af det sydlige Sundbyøster
                                    - og det giver konflikter. Et er at man har måttet lægge fliserne flere gange, fordi det først var en stor vippetur at gå på dem, mere
Vestamager: Ungdomsskolen skifter navn til UngTårnby. Der-       pinligt var det næsten, da man så opdagede at der var lagt ’Københavner-fliser’ bl.a. her på Misteltenvej. Så måtte de op igen og
med følger man angiveligt et trend, for tilsvarende skoler i bl.a.   skiftes med ’Tårnbyfliser’, som er noget ganske andet. Vi tror det er københavnerne til højre, Tårnby’erne til venstre. ubb.
Odense og Greve hedder allerede UngOdense og UngGreve. I
Herlev kommune har man kækt nøjedes med UngHer.

Når der tænkes stort                                                            den frie pen

Vi har fået en tradition med fætter-kusine sammenkomster i       tiøst projekt, som tog sit udspring i nederlaget i 1864. Dengang  og meget andet blev bygget i perioden mellem 1870 og frem til
min kones familie. Det er vældigt hyggeligt. I de senere år, er     skulle København nærmest inddæmmes i en befæstet ring, så in-    den 1. verdenskrig.
der kommet mere på end blot det, at ses for at spise og drikke.     gen fjende kunne true byen. Vestvolden, Kastrupfort, Charlot-
                                    tenlundfort, de kunstige øer ved København Havns indsejling     Under opførelsen kom politikerne op og skændes ustandseligt
 Vi er begyndt, at mødes på spændende steder, inden vi drager                                        om det nu var umagen værd, at ofre så mange penge på dette
mod værtsparret og bordets glæder. Vi har været ude og se på                                        projekt. Estrup måtte regere på provisoriske love, da Venstre
fredede blomster på en skråning ned mod Isefjord, vi har set                                        nægtede at underskrive finansloven.
gamle vandmøller, og steder hvor man har udvundet kildekalk i
Elverdamsdalen. Særligt spændende blev det, da vi blev inviteret                                       Set med nutidens øjne er det nemt nok at være bedreviden-
til at starte et sted ved parkeringspladsen ved en ’naturistfor-                                      de med hensyn til de mange spildte midler. Men for datidens
ening’. Vi har også været i en shelter i en skov ved Nødebo, så                                       politikere var det skam ganske alvorligt. Det vi kan lære er, at
jeg kan godt afsløre, at det overordnede tema er blevet ’noget                                       man skal passe på med at søsætte store forkromede projekter,
med naturen’.                                                                der viser sig at blive indhentet af den teknologiske udvikling og
                                                                      forandrede vilkår i en verden i hastig udvikling.
 I år skulle vi så afholde arrangementet hos os i Kastrup. Hvad
gør man så, når man gerne vil vise det bedste fra Amager, og at                                       Jeg tænker på de mange miljøproblemer, der skal tages stilling
Amager er andet end forbrændingsanlæg, flystøj og bandeoptø-                                        til i fremtiden. Her bliver det ikke nemt at være politiker. Se
jer? Vi besluttede - eller rettere min kone gjorde - at vi skulle vise                                   blot på forbrændingsanlægget Amager Bakke, som vist stadig
gæsterne området ved Kongelundsfortet.                                                   døjer med økonomien.

 Og det var en ganske god idé. Vi havde en vældig fin ople-                                         Og med en insisterende teenager fra Sverige, der får mikrofon-
velse - takket være det gode vejr. Det er et skønt område med                                        holderne til at dåne, kan man kun frygte for flere projekter, der
udsigt til vådområderne ved Aflandshage og Sydvestpynten.                                          kommer til at lide samme skæbne som Københavns Befæstning.
Og når vejret er klart, kan man se en masse skibe sejle op mod
Drogden-renden.                                                                                          Frank Klevenhaus

 Kongelundsfortet er noget af det sidste, der blev bygget af det                                      ”Den frie pen” gives på skift til Amagerlands provst Poul Bo Søren-
man kaldte Københavns Befæstning. Det var et meget ambi-                                          sen, formanden for 3F Kastrup Henrik Bay-Clausen, fhv. handicap-
                                                                      rådsformand Tina Weber, samt til fhv. sømand Frank Klevenhaus.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9