Page 6 - 2770 Taarnby uge 34-35
P. 6

6 2770 TÃ…RNBY                                     NYHEDER                         20. AUGUST - 2. SEPTEMBER 2019

     kort nyt                          Overvældet af succes
                                  Løfte: Efter at have
Første skridt for de hjemløse                    fået kritisk brev fra
                                  TÃ¥rnbys borgmester
 Kommunen: Økonomiudvalget har godkendt aftalen, der        lover ’Flypark Express’
 skal skaffe 40 hjemløse tag over hovedet, men den skal også    at de ikke længere vil
 godkendes af de almennyttige boligselskabers organisations-    bruge offentlige veje
 bestyrelser. Det er jo dem der skal levere kommunen broder-    som p-plads for kun-
 parten af de nødvendige lejligheder, og det vel at mærke som    dernes biler
 ekstralevering ud over de 25 procent af ledige lejligheder,
 som kommunen altid får at råde over. Tårnby ansætter til      Af Ulf B. Bjørton
 gengæld et par boligsociale medarbejdere, men budgetterer
 med at det hele vil give et lille overskud på en halv million   Kastrup: Mogens, der bor i     På forsiden af ’Flypark Express’ hjemmeside loves ’sikker parkering’, illustreret af en p-kælder. ”Vi har
 kr.. Fordi man vil hente nogle af de hjemløse hjem fra dyre    nærheden af Fåborg, var egent-   skam også pladser i p-kældre”, siger Adam Hussein. ”Og illustrationen er ikke fra lufthavnen. Selvføl-
 udenbys forsorgshjem.                       lig ganske fornøjet med fir-    gelig ikke, så ville de være i nakken på os”.
                                  maet ’Flypark Express’, der
Rundvisning på byggeplads                      formedelst 668 kr. tog sig af    ”Det er konstateret, at De-       firmaet ned, så vi undgår at    ”Han sagde ikke han var in-
                                  familiens vogn, mens de var     res firma henstiller biler, som     holde ude på Skøjtevej”.     teresseret i kompensation, kun
 Hvidovre: Amagers ’moderhospital’ i Hvidovre er ved at få     en uge i Skotland. De blev vel   Deres kunder, mod betaling,                        en forklaring. Og vi har bekla-
 en større udbygning, og den kan man få et kig på 1. septem-    modtaget på Skøjtevej, fragtet   har overgivet i Deres varetægt,     Så det er rigtigt at I stillede get hans uheldige oplevelse”.
 ber, hvor der er åbent hus med rundvisninger 10.30, 11.30     i flot vogn til lufthavnen, og   på offentlige veje og arealer i     bilerne ude på vejene?
 og 12.30. Man vil både komme ned i den underjordiske        leveret det rigtige sted: ”Super  Tårnby kommune.....Det er                         Amoralsk platugle
 regnvandstank, op på toppen af nybyggeriet med fin udsigt     service, de vidste alt om luft-                       ”Ja, vi blev ramt af egen suc-
 over byen, og se de næsten færdige nye enestuer. Og børnene    havnen, det kørte på skinner    ”Hele konceptet er           ces her i sommeren. Vi havde   Byrådsmedlem Paw Karslund
 vil blive underholdt af hospitalsklovnen Stella. Gangbesvæ-    og vi skulle bare ringe når vi    jo at vi kører bi-          kun 15 p-pladser på Skøjtevej,  (DF) kalder på ’Flypark Ex-
 rede og klapvogne kan dog ikke klare turen.            kom retur, så ville vi blive ledt                      og kom op til 80-100 biler, så  press’ egen facebookside Hus-
                                  lige hen til bilen. De stod til   lerne ud på langdi-           vi var nødt til sætte dem på Th. sein for en ”platugle” og firma-
Gamle granater sprængt                       fem stjerner”, fortæller Mogens.   stancepladser”            Philipsensvej. Og nogen fik da  et for ”amoralsk og løgnagtig
                                                                        også bøder - som vi har betalt”. overfor kunderne”. Alt andet
 Vestamager: Selv om Kalvebod fælled for ti år siden blev ryd-    Men de får dog ikke stjer-      Driftsleder Adam Hussein                        lige flot, de har ladet det stå!
 det for ammunitionsrester kan der stadig findes noget, blot    nerne, for lige da familien stod                       Men I har vel heller ikke p-
 man graver dybt nok. Anlægget af en grøft foran naturcen-     til at skulle hjem fra Skotland,  helt uacceptabelt, at De an-      pladser nok på strandvejen?    Karslund siger til 2770 at
 tret blotlagde 15 gamle granater, og dem sprængte ammu-      ringede Malene fra Tårnby, en    vender offentlige veje og area-                      han har spillet lidt ’Spiegel-
 nitionsrydderne så i sommerferien med mange tilskuere på      af de borgere der er trætte af   ler kommercielt. Jeg henstiller     ”Nej, hele konceptet er jo at  hauer’, og ved at ringe til fir-
 sidelinjen.                            langtidsparkerede biler på ga-   derfor kraftigt, at denne uhen-     vi kører bilerne ud på lang-   maet har fået oplyst at de ville
                                  der, veje og havn, og spurgte    sigtsmæssige parkering omgå-      distancepladser. Vi har lejet   køre hans bil ud i p-kælder i
Et hærværk                             om Mogens vidste hans bil      ende ophører”.             erhvervsarealer i store private  lufthavnen: ”Da jeg så sagde
                                  stod netop i Kastrup havn.                         virksomheder”.          det var ulogisk at køre frem og
 Tårnby: Kommunen har politianmeldt, hvad man betragter       Han kontaktede straks firmaet,    Allan Andersen siger til                         tilbage til Skøjtevej, og spurg-
 som hærværk og ulovlig fældning af fire træer i læbæltet mel-   der bedyrede at den holdt på    2770 at hans jurister mener       ”Ud af byen med         te: Kan jeg ikke bare køre di-
 lem rækkehusene på Viby Allé og erhvervsområdet ved        overvåget plads på Skøjtevej,    man har hjemmel i vejloven til       ham, sådanne          rekte til den kælder?, fik jeg
 Bjørnbakvej, et læbælte som matrikulært hører med til skole-    men Malene var kvik og sendte    at forbyde den kommercielle        platugler har vi        svaret, at det skulle jeg ikke
 botanisk have. En beboer på Viby Allé gjorde opmærksom på     også billeder til Mogens.      brug, men det afventer man         ikke brug for!”        spekulere på”.
 udåden, som betyder at man får mere støj fra Englandsvej og                      svar fra Vejdirektoratet på.
 udsyn til virksomhederne. Kommunen har prissat de slagtede     ”Så indrømmede de at den                          Byrådsmedlem Paw Karslund     Hussein undrer sig over at
 træers værdi til hele 144.764 kr.                 var blevet flyttet, men det var   Vi har lejet os ind                            hans personale skulle have gi-
                                  fordi de altid hentede bilerne                        Er det på Amager?        vet sådan en besked: ”Vi har
  Vi har plads til flere                      i god tid, og der var sket en    Den hjemmel er måske heller       ”De fleste er på Amager. Cir-  ingen aftale med lufthavnen,
    i vores aktive                        misforståelse og nu blev den    ikke så akut nødvendig, for       ka 95 procent. Lige nu er det   og de kan absolut ikke lide os.
    fællesskab.                         rykket til Skøjtevej. Det lød    driftsleder i ’Flypark Express’     100 procent”, siger Hussein,   Altså sagt sådan med et smil”.
                                  fordækt”, synes Mogens - der    Adam Hussein siger til 2770,      og påpeger også at kunderne
    Vi har plads til flere i vores aktive fællesskab.      efter hjemkomsten siger han     at man straks vil justere ind ef-    som en nyhed kan bestille     ”Det må være en
                                  blev lovet en kompensation.     ter at have modtaget det borg-     ’tracking’, så de hele tiden kan  frygtelig logistik,
   Kom og vær medKom og være med!                                   mesterlige vink:            se hvor bilen er:         at bilerne flyttes
                                   ”Jeg sendte så bankoplysnin-                        ”Det giver tryghed, når folk   rundt hele tiden”
      Netværkshuset Kastruplund er for dig mellem 20-65 år.  ger, men her tre uger efter har   ”Vi har fundet et nyt sted til     har haft dårlige oplevelser”.
                                  jeg ikke fået noget”, lyder det   bilerne på Amager Strandvej       Med hensyn til Mogens’ dår-    Mogens, ex-kunde fra Sydfyn
          Læs mere om os på facebook.com/kastruplundgade/ skuffet fra Sydfyn.         390, hvor vi netop er rykket      lige oplevelse, siger Adam:
                eller ring på 2811 1860/2811 2110
                                  Kraftig henstilling

                                  En der også er træt af ’Flypark
                                  Express’ er Tårnbys borg-
                                  mester Allan Andersen. Han
                                  sendte 2. august firmaet et
                                  officielt brev, hvor i bl.a. står:

Du kan:                               Rikke Drachmann   Vi fokuserer på at være                 Din mobile fodplejer
                                            nærværende & omsorgs-
  Gå med på Walk n’ Talk tirsdag kl.14-15.30.                     fulde, når vi guider Jer                Alm. fodbehandling 375 kr.
  Danse zumba lørdag kl.11-12.30.                          igennem en af livets svære                   Fodbehandling
  Lave mad og spise med Madklubben en hverdagsaften.                 stunder. Vores nærvær vil
  Og meget, meget mere…                                                              i eget hjem 425 kr.
                                              for jer føles trygt.                 Klipning af negle i egen

                                                               Casper Drachmann   bolig eller plejebolig
                                                                             200 kr.
                                  Kontakt os på tlf: 
                                        Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup                 Ttildf.s2b0es7ti3lli7n0g 7p5Ã¥

                                  ZZZGUDFKPDQQQX‡0DLOLQIR#GUDFKPDQQEHJUDYHOVHUGN               Helle Andersen - Grejsdalvej 16
                                                                              www.fodklinikamager.dk

                                                                          eller på facebook: fodklinikamager
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11