Page 6 - 2770 Taarnby uge 36-37
P. 6

TÃ…RNBY KOMMUNE
INFORMERER

                                                                  NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

KOMMUNALBESTYRELSEN                      Vejledningen foregår ved, at du får besøg af en ernæ-        • Tilmelding kan også ske ved Englandsvejens Tømmer-
                                ringskonsulent. Sammen lægger I en plan, der skal           handel seneste den 8. oktober 2019 (startnummer
Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde den        hjælpe dig til at stoppe dit vægttab eller tage på i vægt.      tilsendes)
24.9.2019, kl. 18.30 i mødesalen på Tårnby Rådhus,       Ernæringskonsulenten tager udgangspunkt i dine ønsker
Amager Landevej 76, 2770 Kastrup.               og behov, så du får en plan, der passer til dig. Du vil blive    • Tilmelding på dagen i Tårnby Sundhedshus fra kl. 16.00-
                                vejet ved hvert besøg.                        17.20 - kom i god tid. Der kan betales med kontant eller
Dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes                                               mobilepay
hjemmeside: www.taarnby.dk                   Har du en pårørende eller en ven, som er en god støtte,
                                når det gælder madlavning og indkøb, er de meget vel-        Husk at påføre navn, adresse og løb ved indbetaling
Kommunalbestyrelsens møder i 2019               komne til at deltage i samtalen.
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2019 afholdes i                                       Der er gode lodtrækningspræmier og præmier til hurtigste
mødesalen på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30     Er du interesseret i forløbet, eller har du spørgsmål, kan      PDQGRJNYLQGHSnGHWRGLVWDQFHUVRPRYHUU NNHVQnU
den 29.10., 26.11. og den 17.12.2019              du kontakte ernæringskonsulenten på tlf.: 2491 4268.         de kommer i mål.

Der tages forbehold for ændringer.               SUNDHEDSRÅDGIVNING                          Der er mulighed for bad efter løbet og garderobe på eget
                                                                  ansvar. Læs mere på www.amageratletik.dk.
  Digital selvbetjening                    Har du lyst til at leve sundere, at tabe dig eller holde op
  6NDOGXI[À\WWHJLIWHVV¡JHEROLJVLNULQJ       med at ryge?                             Gåturen¿QGHUVWHGVDPPHGDJRJWLG'XNDQY OJH
  have pas eller andet, så er der på www.taarnby.dk                                        at gå enten 3 eller 5 km med start og slut ved Tårnby
  og på www.borger.dk en lang række muligheder for      Og vil du have opbakning af en professionel vejleder?        Sundhedshus. Gåturen er gratis. Af hensyn til forplejning,
  digital selvbetjening døgnet rundt. Løsningerne sikrer   SundhedsRådgivning er et gratis tilbud til dig, der bor i      må du gerne tilmelde dig via sundhedsuge@taarnby.dk.
  en hurtig, nem og sikker betjening.             TÃ¥rnby Kommune.                           Tilmeldingen er ikke bindende.
  Du kan også benytte BorgerApp, som virker til
  både iPad /iPhone / Android / Windows Phone.        Du kan bl.a.                             FOREDRAG: "KAN SELV - VIL SELV"
  BorgerApp indeholder en lang række af kommunens       • Indgå i et individuelt forløb med fokus på vægttab eller
  selvbetjeningsløsninger.                                                     - om hvordan du hjælper det 1½ - 3 årige barn på vej!
  På www.taarnby.dk er der udover muligheder for        vægtøgning
  selvbetjening også en stor mængde information        • Få opfølgende samtaler i forbindelse med rygestop         Her vil vi komme ind på:
  om kommunens tilbud, vores mange institutioner,       • Få forslag til motion                       • Det 1½ - 3 årige barns udvikling
  muligheder for oplevelser i Tårnby og aktuelle                                          • Hvilke krav og forventninger der er realistiske at sætte
  nyheder.                          Praktisk information                         • At støtte jer i "at tage førertrøjen på"
                                SundhedsRådgivning foregår i SundhedsCenter Tårnby,         • At være forældre
TÅRNBY KOMMUNES                        Kamillevej 4, 1.th.                         ‡1 RJOHW\SLVNHHNVHPSOHUSnXGIRUGULQJHURJNRQÀLNWHU
STUDIEPULJE
                                Tidsbestilling kan ske hos sundhedskonsulenten på           (mad og søvn)
Studiepuljen yder støtte til unge studerende fra 18-30 år   tlf. 3076 0502.                           • Spørgsmål og udveksling af erfaringer
bosiddende i TÃ¥rnby Kommune.
                                SUND EFTERLYSNING - HVEM GØR                     Kom til foredraget tirsdag den 10. september kl. 14.00 -
Primær gruppen er unge der er optaget på eksamens-       TÅRNBY SUNDERE?                           16.00 i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th., 2770
givende og su-berettigede erhvervsuddannelser, højskoler,                                      Kastrup.
seminarier, universiteter og andre højere læreanstalter.    Sundhedsprisen 2019 - Kandidater efterlyses
Sekundær gruppen er unge der er optaget på eksamens-      Tårnby Kommunes Sundhedspris uddeles til en person,         Tilmelding er ikke nødvendig. Har du spørgsmål kan du
givende og su-berettigede ungdomsuddannelser.         virksomhed, institution eller forening, der har gjort noget     kontakte os på tlf.: 3247 0070, hverdage kl. 13.00-14.00.
                                særligt for folkesundheden i Tårnby Kommune. Sundheds-
For at komme i betragtning til et legat fra Studiepuljen    prisen er på 25.000 kr. og beløbet skal gå til at understøtte    FOREDRAG: ER DU GRAVID?
skal man opfylde kravet om studiested, være bosiddende     det sundhedsfremmende arbejde.
i Tårnby Kommune og opfylde nedenstående økonomiske                                         Når du er i den sidste del af din graviditet, tilbyder vi dig
krav:                             Sundhedsambassadører 2019 - Kandidater efterlyses          og din partner et graviditetsforedrag. Her kan I høre om:
                                Tårnby Kommunes Sundhedsambassadører er personer,
• Ved hjemmeboende ansøgere må husstandsindkomsten       der gør noget særligt for folkesundheden i Tårnby Kom-        • Den sidste del af graviditeten
 ikke overstige 325.000 kr.                  mune. De udnævnte ambassadører får et beløb på 2.500         • Forventninger til fødslen
                                kr., som skal gå til at understøtte det sundhedsfremmende      • Amning
• Ved udeboende ansøgere må husstandsindkomsten ikke      arbejde.                               • Den første tid hjemme efter fødslen
 overstige 225.000 kr, dog gives der et tillæg på 15.000                                      • Forventninger til det spæde barn
 kr. pr. hjemmeboende barn under 18 år.            Forslag til årets prismodtagere                   • Forventninger til forældrerollen
                                Vi skal have din indstilling til årets prismodtagere med be-     • Forventninger til hinanden i forældrerollen/parforholdet
Husstandsindkomsten består af den samlede indkomst i      grundelse på maks. en A4 side senest den 13. september        • Reaktioner fra søskende
husstanden, dvs. at forældres, søskendes og samlevers     2019. Du kan enten sende din indstilling i et brev til Sund-     • Mødregrupper
indkomst bliver regnet med i husstandsindkomsten. Det er    hedsCenter Tårnby, Kamillevej 4 1.th., 2770 Kastrup, eller      • Sundhedsplejerskens tilbud
indkomsten fra året før der ligger til grund for vurderingen. sende en mail til sundhedsuge@taarnby.dk. På kuverten/i       • Mulighed for spørgsmål undervejs
                                emnefeltet skriver du ’Sund efterlysning’. Prisoverrækkel-
Ansøgningsperioden løber fra 1. september til 15. oktober.   VHUQH¿QGHUVWHGLVXQGKHGVXJHQRQVGDJGHQRNWREHU       )RUHGUDJHW¿QGHUVWHGmandag d. 7. oktober kl. 15.00-
$QV¡JQLQJVVNHPDHW¿QGHVSn7nUQE\.RPPXQHVKMHP       kl. 16.45 i forbindelse med Tårnbyløbet.               16.30 og afholdes i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4,
meside, selvbetjening, undervisning. Ved eventuelle      Læs mere på http://www.taarnby.dk/sundhedsugen            1. th., 2770 Kastrup
spørgsmål kan Børne- og Kulturforvaltningen kontaktes på
3247 1401.                                       TÅRNBYLØBET OG               Tilmelding er ikke nødvendig. Har du spørgsmål kan du
                                            GÅTUR 2019                 kontakte os på tlf.: 3247 0070, hverdage kl. 13.00-14.00.
$QV¡JQLQJVVNHPDHWVNDODÀHYHUHVWLO7nUQE\.RPPXQH
senest den 15. oktober 2019                                  7nUQE\O¡EHWRJJnWXUHQ¿QGHUVWHG  PENSIONISTCENTRET ”SOLGÅRDEN”
                                               onsdag den 9. oktober kl. 17.30.
SUNDHEDSCENTER TÅRNBY                                     Der vil være fælles opvarmning    Nordmarksvej 90
INFORMERER                                          kl. 17.15, og vand og frugt til alle 2770 Kastrup
                                               deltagere samt lidt let at spise   Tlf. 32 52 95 00
ERNÆRINGSVEJLEDNING I EGET HJEM                                efter løbet.             www.taarnby.dk/solgården

SundhedsCenter Tårnby har et tilbud til dig, som er over    Prisoverrækkelserne for årets sundhedspris og sundheds-       Solgården er et mødested for friske, raske folkepensio-
65 år og har haft et uplanlagt vægttab. Via satspuljemidler  DPEDVVDG¡UHU¿QGHUIRUHJnUNOSnVFHQHQYHG         nister og Deres ægtefælle/samleverske, bosiddende i
fra Sundhedsstyrelsen har SundhedsCenter TÃ¥rnby i pe-     biblioteket.                             TÃ¥rnby Kommune.
rioden 2018-2020 mulighed for at tilbyde vejledningsforløb
om ernæring i eget hjem.                    Til Tårnbyløbet kan du løbe 5 eller 10 km med start og                                Fortsætter næste side
                                mål ved Tårnby Sundhedshus. Løbet koster 80 kr. ved
                                forhåndstilmelding, 100 kr. ved tilmelding på selve dagen.
                                Du kan læse mere og tilmelde dig på:

                                • www.sportstiming.dk eller www.amageratletik.dk senest
                                den 2. oktober 2019 (startnummer tilsendes)

                                                                  TÃ…RNBY KOMMUNE
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11