Page 7 - 2770 Taarnby uge 26-27
P. 7

25. JUNI - 9. JULI 2019                       NYHEDER                                             2770 TÃ…RNBY 7

Strid om en
sej pukkel

Børn: Enhedslisten         ”At række hånden op og      Tårnby: En lastbilchauffør fra Stark havde lørdag ved 13-tiden glemt at slå sin kran ned, så da han på Tårnbyvej kørte frem mod
synes ikke at kunne        stemme for at ansætte flere er  vandtårnet fik han hevet hele skiltebroen ned. Politiet spærrede vejen fra Irlandsvej til Englandsvej helt til ved 16-tiden.
komme igennem med         den nemmeste sag i verden.
deres forslag om at        Men det ville være ærgerligt at  Opblødning på 50/50-kravet
opnormere den kom-        vedtage en udvidelse og så om
munale tandpleje         et halvt år stå med for meget   Foreninger: Der skal      mer skal have bopæl i Tårnby,   skal fortolkes sådan, at ingen til at opfylde bopælskravet, og
                 personale”, sagde Henrik Zi-   nu ’bare’ være flere      ser ud til at blive blødt op. På anden kommune må have      man lægger op til at forenin-
Af Ulf B. Bjørton         mino, mens socialudvalgsfor-   medlemmer fra Tårnby      sidste møde i folkeoplysnings-  flere medlemmer i en given   gerne kan søge om at blive
                 mand Einer Lyduch pegede     end fra København       udvalget foreslog forvaltnin-   forening end dennes hjem-    ’nicheforening’ - for de slipper
Kommune: De sidste tre-fire    på at Tårnby trods puklen sy-                  gen - som selv vurderer at    kommune, Tårnby. Dem der    for bopælskravet, uanset hvor
år har en del børn måttet ven-  nes at have bedre tænder end   Af Ulf B. Bjørton       mellem 25 og 38 procent af    hører et Lex-København her,   det så lander.
te mere end de af Sundhedsty-   mange andre (!), og borgme-                   klubberne pt. ikke kan klare   de har ganske ret!
relsen anbefalede to år på at   ster Allan Andersen regnede    Kommuner: Det omstridte    kravet - at det ændres til at                   Foreløbig blev sagen udsat,
komme til tandpleje. Forskel-   sammen at det kun var om-     krav om at mindst 50 procent  hovedparten af en forenings    Forvaltningen anbefaler i   fordi TFR og KTIS gerne ville
lige tiltag har taget noget af  kring 9 procent det haltede    af både nye og - på sigt også medlemmer skal være fra      øvrigt, at foreninger der har  revurdere deres stilling, under
puklen, men den har hurtigt    med - hvilket var sådan cirka   - gamle foreningers medlem-  Tårnby. Hvilket igen i praksis  venteliste prioriterer Tårnby- indtryk af at de føler kommu-
rejst sig igen.          lige så stor en procentdel som                                   borgere, og dermed viser vilje nen er kommet dem i møde.
                 dem der udeblev!
 PÃ¥ den baggrund stillede En-                    Forening mod lufthavnsudvidelse
hedslisten ved tirsdagens by-   Der udeblev de ikke!
rådsmøde forslag om at tilføre
den centrale tandpleje, der ta-  Sagen blev sendt til videre be-
ger sig både af børn og ældre,  handling i økonomiudvalget,
tre stillinger mere. Dorthe    men afslutningsvis antydede
Hecht begrundede det bl.a.    borgmesteren at løsningen
med, at TÃ¥rnby personale-     nok vil blive at tage toppen af
mæssigt ligger 26 procent un-   puklen via vikarer, se om den
der de af samme sundhedssty-   vedtagne selvbooking hjælper
relse anbefalede normeringer,   noget, og så vurdere om op-
at 521 børn og unge i følge    normering i 2020 er godt nok.
seneste optælling har ventet
over to år, og at man ikke har   Men det var jo heller ikke
været i stand til at få iværksat sikkert man kunne skaffe
en plan for særlig ’mundhygi-   mere personale, sagde social-
ejne’ for de ældste.       demokraterne, hvilket fik Paw
                 Karslund (DF) til at erindre
Det er så nemt          om, at man i sin tid byggede
                 det fine centrale tandlægehus
Dansk Folkeparti og Radikale   overfor rådhuset, netop med
bakkede op om forslaget, mens   den begrundelse at man så fik
den konservative Carsten Fuhr   et fagligt miljø, der gjorde det
nok var enig i målet, men ikke  nemmere at tiltrække tandlæ-
nødvendigvis i at der skal nås  ger:
via øgede normeringer. Og det
var nok også nærmest det man    ”Hvis det ikke hjælper, så er
kunne udlede af lange indlæg   det jo ærgerligt at man ikke
fra det socialdemokratiske re-  stadig har klinikkerne ude på
geringsparti.           skolerne, for der ville der jo
                 ikke være nogen der udeblev!”
                                  CPH: Efter borgermøde organi-       gerne vil stoppe/begrænse udvidelsespla-   en gang månedligt. Det blev også foreslået
                  Ali Qais (V) tog ordet, da    serer kritikere sig            nerne, havde indkaldt til sidste torsdag.   at man hurtigt organiserer sig som for-
                 man egentlig var færdig, for at                       Efter en livlig debat blev der dannet tre   ening, så man bl.a. lovligt og gennemsig-
                 meddele: ”Jeg har tre børn, jeg  Kommunen: Cirka 30-35 deltog i det    arbejdsgrupper (en for hver af de tre tema-  tigt kan samle penge ind til undersøgelser
                 ringer selv og har hver gang   borgermøde om udvidelse af Kastrup luft- tiske spor: jura, støj og møg, dialog), samt og juridisk bistand. Man har selvfølgelig
                 fået tid indenfor to uger”.    havn, som tre almindelige borgere, der  en koordinationsgruppe, der skal mødes    en facebookgruppe: ’cph uden udvidelse’ .

                  MÃ¥ske nogen kan bruge det,
                 men hvad med de børn der
                 ikke har så aktive forældre?

                                       Blomsterdekoratør                    -50%
                                                                   på potteplanter,
                                  Mia Verdich
                                                  - lidt mere for pengene

 Gitte holder ferie i uge 29, 32 og 33. Pia holder                        Borddekorationer           haveplanter
  ferie i uge 27, 28 og 29. Helt lukket i uge 29.                         Værtindebuketter            og stauder,
                                                                   til og med 24. juli.
          Vask, klip og føn: 405 kr.                            Brudebuketter
          Farve fra .......... 460 kr.                            BÃ¥rebuketter
          Striber fra .........565 kr.                             Receptioner
                                                     Mærkedage
             TÃ¥rnbyvej 51
                                                    BUKETTER FRA 100,-      Vi får løbende nye varer hjem.
          Tlf. 32 51 10 05
                                                  Udbringning 30,- (kun Amager)
www.allegårdens-frisør.dk
                                                    Kun dagsfriske blomster    Allegårdens Blomster
                                                       Bestilling dagen før
                                                                         TÃ¥rnbyvej 51
                                          40 75 49 02                        Tlf. 32 50 40 80

                                  Se billeder og bestil på www.miaverdich.dk
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12