Page 7 - 2770 Taarnby uge 14-15
P. 7

2. APRIL - 16. APRIL 2019                       NYHEDER                                                2770 TÃ…RNBY 7

Unge svære at rokke

Uddannelse: Regionens      er et resultat af en række pro-    grundskolen allerede om et år,
målsætning om at 25       jekter der kører frem til 2020,    i 2020. En målsætning der er
procent skal vælge en      og at stigningen vækker glæde     sat, fordi prognoserne siger, at
erhvervsuddannelse       i regionen.              der (ellers) vil mangle 32.500
i 2020 synes meget                          faglærte i hovedstadsregionen
svær at opfylde         Det sidste må være en nøj-      i 2025.
                som glæde, for antallet af unge
Af Ulf B. Bjørton        der søger en erhvervsuddan-      I Tårnby kan man glæde sig
                nelse efter 9. eller 10. klasse er i over at stille med den næsthø-
Kommunen: Region Hoved-     praksis kun steget ganske mar-    jeste procent - efter Brøndby.
staden sendte sidste uge en   ginalt fra 13,7 til 14,2 procent,   De to kommuner er isoleret
pressemeddelelse ud om, at   og dermed er der mere end       set de eneste der sådan tilnær-
flere unge nu vælger en er-   langt til de 25 procent, som det   melsesvis klarer de 25 procent;
hvervsuddannelse, at det bl.a. er målsætningen skal vælge en     Tårnby lander i år på 24,8,
                erhvervsuddannelse direkte fra    mod 23,1 i fjor.

Vi må hive stikket                                            Striden står bl.a. om, hvorvidt gæsterne skal holde sig til vej og sti. Som det ses er det ikke altid lige nemt!
Energi: Krav om sær-      om Energistyrelsens krav om      ”Det har vi nok overhørt, li-
skilt selskabsdannelse     at man kun må have solcelle-     gesom andre kommuner, fordi     Ejerlaug går i retten
betyder at kommunen       anlæg, hvis de drives af et sær-   alle snakker om at det skal la-
slukker det store sol-     skilt selskab. Et krav som nu     ves om, også ministeren”, er-    Strid: Vil have lov til     rer ejerlaugets advokatfirma,   at ejerlauget har haft og har
celleanlæg på Løjte-      fører til at Tårnby, med borg-    kender borgmesteren.        at opkræve entré på       Dragsted, for at påbudet er    store udgifter til at holde den
gårdens plejehjem        mesterens ord, ”bliver nødt til                      Saltholm og at kunne      ugyldigt, bl.a. fordi ejerlauget i ordentlig stand, hvilket un-
                i første omgang at hive stik-     Der altså ikke mener man      henvise gæsterne til at     på basis af århundredgammel    derbygger rimeligheden i at
Af Ulf B. Bjørton        ket”.                 hurtigt nok kan oprette det     holde sig til vej og sti    tradition og en lov fra 1919,   opkræve gebyrer.
                                   nødvendige selskab. Det skal                    udøver en ejers ret over hele
Tårnby: ”Hele tankegangen    Det skal dog med, at styrel-     først undersøges hvilke mulig-   Af Ulf B. Bjørton        øen. Kommunen mener at det     Med hensyn til hvor gæsterne
er tåbelig, når man gerne vil  sen allerede sidste forår varsle-   heder der er for det, herunder                   følger af fredningsbestemmel-   må opholde sig mener ejerlau-
gøre noget for miljøet”, siger de kommunen om det ”ulov-       evt. under Tårnbyforsyning.     Saltholm: Ejerlauget var hur-  serne, at offentligheden skal   get, modsat kommunen, at
borgmester Allan Andersen    lige” anlæg, og sendte rykker     Imens vil solcellerne være kob-   tigst: 8. marts fornyede Tårn- have fri adgang til øen, men   store dele er hegnede og dyrke-
                uden at få svar:           let fra, så styrelsen er tilfreds. by kommune sit påbud om     advokaten slår på at Barak-    de. Og så vil man i øvrigt også
                                                     at fjerne entré og adgangs-   kebro Havn - som er eneste    have betalt sine advokatudgifter
Ungeboliger flyttes                                            begrænsninger, men allerede   adgangsvej til herlighederne   i forbindelse med den forgæves
                                                     dagen før modtog man Salt-   - er privat, og dermed slet    anke til Miljøklagenævnet, der
Fortsat fra forsiden:      mestre. De laver alt efter ny-    ’egne’ enemærker var ”foran     holms Ejerlaugs stævning.    ikke omfattet af naturbeskyt-   viste sig slet ikke at være anke-
                este bygningsreglement, så      stadion ud mod Gemmas        Over otte sider argumente-   telsesloven. Dertil kommer    instans. For dem havde Tårnby
-udvalgets møde allerede næ-  man ikke kan høre støjen. In-     Allé”. Hermed menes nok                                        fejlagtigt henvist til!
ste tirsdag.          dendørs.               nærmest overfor spejderne på
                                   den østlige del af Gemmas
 Ved flytningen undgår man    ABTårnby deltog selv i hø-      Allé, men nu ser det altså ud
nabogener, at skulle anlægge  ringen med den allerede på      til at man får det endnu tæt-
en vej gennem idrætsområdet   borgermødet fremførte kritik     tere på.
og at skulle fjerne en masse  af at bygge bag stadions ho-
træer mv. Eneste problem kan  vedtribune. Klubben stillede      2770 har mandag forsøgt at
være støj fra motorvejen, men  en række alternative place-      få en kommentar fra ABTårn-
Boligorganisationen Tårnby-   ringsforslag, såsom i Travba-     bys formand Mical Ambæk,
huse har - i følge borgmeste-  neparken og ved Præstefælled-     men han ringede desværre
ren - sagt, at det kan de også vej. Det nærmeste man kom       ikke tilbage.

                  ALLE KLIENTER OG VENNER                                        PORTVINSSMAGNING
                     AF KONGELUNDENS
                                                                      Torsdag 25. april Kl. 18.00
                  DYREKLINIK INVITERES TIL
                                                                      ”AMERIKANER”
                RECEPTION                                                   -SMAGNING

                    FREDAG D. 5 APRIL
                     KL 15:00-17:00

                 FOR AT FEJRE VORES TIL-
                 OG OMBYGNING AF
                 KLINIKKEN.
                 DER VIL VÆRE LIDT VÅDT
                 OG TØRT TIL GANEN

                                                              Fredag 12. april Kl. 18.00

                                                                      inkl. grillede bøffer og salat

                                                               1’st Choice Wine ApS
                                                       Amager Strandvej 350 • 2770 Kastrup
                                                     Tlf: 21 42 55 01 • info@1stchoicewine.dk

                                                       www.1stchoicewine.dk
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12