Page 7 - 277 Ttaarnby uge 8-9
P. 7

19. FEBRUAR - 4. MARTS 2019    NYHEDER                                               Din mobile fodplejer

Skal iværksætter-                                           kort nyt             Alm. fodbehandling 375 kr.
tårnet genåbnes?                                                               Fodbehandling
                                                   P-problemer
Erhverv: Der laves                                                             i eget hjem 425 kr.
egentlig behovsunder-                                        Kastrup: GF Ny Søvænget      Klipning af negle i egen
søgelse de næste to                                         fik ikke i første omgang op-
måneder, for at afklare                                       fyldt sit ønske om at kom-      bolig eller plejebolig
hvor mange potentielle                                        me med i parkeringszonen          200 kr.
lejere der egentlig er                                        for Kastrup syd. Selv om
                                                   forvaltningen havde ind-     Ttildf.s2b0es7ti3lli7n0g 7p5Ã¥
Af Ulf B. Bjørton                                          stillet et ja, så besluttede
                                                   teknisk udvalg at udsætte        Helle Andersen - Grejsdalvej 16
                                                   sagen ”med henblik på en           www.fodklinikamager.dk
                                                   samlet løsning af parke-
                                                   ringsproblematikken”.        eller på facebook: fodklinikamager

Tårnby: For et halvt år siden                                    Røgfri skole           Rikke Drachmann  Vi fokuserer på at være
stillede økonomiudvalget sig                                                               nærværende & omsorgs-
positiv for at genåbne ”Iværk-                                    Tårnby: Skottegårdssko-               fulde, når vi guider Jer
sættertårnet”, altså de facili-                                   lens bestyrelse ønsker at             igennem en af livets svære
teter i det nye vandtårn ved                                     kommunen oven fra på-               stunder. Vores nærvær vil
Løjtegårdsvej, hvor nystartede                                    lægger alle skoler ”tobaksfri
virksomheder kan få en blød                                     skoletid”. Elevrepræsentan-               for jer føles trygt.
start. Man ville dog lige af-                                    ten fik dog tørt ført til refe-
vente en afrapportering fra                                     rat, at det vil være ”umuligt                               Casper Drachmann
Væksthus Hovedstaden om                                       at gennemføre, for eleverne
behovet. Den rapport er nu                                      vil ryge alligevel, uanset om   Kontakt os på tlf: 
kommet, men viste sig des-                                      der er forbud eller ej”. Han         Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
værre i praksis kun sporadisk                                    kender tydeligvis sine folk!
at behandle behovet, hvorfor                                                      ZZZGUDFKPDQQQX‡0DLOLQIR#GUDFKPDQQEHJUDYHOVHUGN
økonomiudvalget på sit sid-                                     Øens forsvar
ste møde besluttede, at så må   net - som i øvrigt skal have en  åbnet i foråret 2013 - efter                        Blomsterdekoratør
TÃ¥rnby kommune selv lave en    omgang med maling og nyt it-   forslag fra det konservative   Kastrup: PÃ¥ hovedbiblio-
egentlig behovsanalyse.      grej, hvis behovsanalysen fører  byrådsmedlem Carsten Fuhr    teket holdes der erindrings-   Mia Verdich
                 frem til, at man beslutter at   - men lukket i efteråret 2015,  café tirsdag den 5. marts fra                        - lidt mere for pengene
 Man vil via en række initia-   genåbne tårnet.          da den sidste lejer fraflyttede 14-16. Temaet er Amagers                       Borddekorationer
tiver forsøge at nå ud til alle                   og ingen nye stod på spring.   forsvarsværker, altså de                       Værtindebuketter
iværksættere, og iværksættere   Det blev i første omgang                     gamle forter, der engang                         Brudebuketter
in spe, med det budskab, at                                     virkelig skulle skræmme                          Bårebuketter
hvis de er potentielle indflyt-                                   tysken med flere, men som                          Receptioner
tere, så skal de melde sig hos                                    i flere generationer mest er                         Mærkedage
byrådets sekretariat inden 1.                                    brugt til hygge og sjov. Det                         BUKETTER FRA 100,-
april. Der vil i perioden også                                    vil man i fællesskab min-                            Udbringning 30,- (kun Amager)
være mulighed for at se loka-                                    des. Foto er også velkomne.
liteterne på 4. sal i vandtår-                                                                         Kun dagsfriske blomster
                                                                                           Bestilling dagen før
Den klassiske embedsmand
                                                                            40 75 49 02
Interview: Klaus Gross                                        kommer da til at savne masser
ønsker til det sidste at                                       af gode kolleger, og også sam-    Se billeder og bestil på www.miaverdich.dk
holde sig diskret i                                         arbejdet med kommunalbesty-
baggrunden            Kommunaldirektør Klaus Gross som tavs og eftertænksom tilhører   relsen og økonomiudvalget”.              Vask, klip og føn: 415 kr.
                 ved åbenhedsmødet på Den Blå Planet i foråret 2018.                                   Farve fra .......... 470 kr.
Af Ulf B. Bjørton                                           Bliver du boende lige overfor            Striber fra .........575 kr.
                  ”Nej, jeg synes blot nu er    Men det stadig sjovt?      rådhuset, så du kan holde lidt
Kommunen: Tårnbys kom-      tiden kommet. Jeg er 68, og    ”Bestemt”.           vagt!?                           Tårnbyvej 51
munaldirektør gennem 26 år    så er timingen måske den helt   Så det er måske med lidt ve-
er ikke meget for at lade sig   rigtige. Det kan du da også    mod du forlader skuden?      ”Ja, ja, det gør jeg da”.              Tlf. 32 51 10 05
interviewe. Han er længe tavs,  godt se? Det er tid at give sta-  ”Nej, det ved jeg ikke. Ti-   Men du er tilflytter, ikke?
efter at jeg overfrisk ikke har  fetten videre”.          den er bare kommet. Men jeg    ”Ja, jeg flyttede til Tårnby,  www.allegårdens-frisør.dk
kunnet nære mig for indled-                                     da jeg fik arbejde”
ningsvis at citere ham for hans                                    Hvad synes du selv er det
udtalelse fra 2017, om at han                                    største aftryk du har sat på din
ville blive så længe det var                                     kommune?
sjovt, og alt for nemt er for-                                    ”Puh ha, det er svært, for
sat med: Er det så ikke sjovt                                    det meste er jo kommunalbe-
mere!?                                                styrelsens aftryk. Men jeg har
                                                   måske gjort mit til det fysiske
 ”Min tavshed går kun på,                                      udtryk, som Øresundsforbin-
om det er det rigtige tidspunkt                                   delsen og metroen, og måske
at snakke om min afgang. Det                                     også Den Blå Planet, har fået”.
kunne vi muligvis, uden at                                      Øresund og metroen er jo ikke
jeg lover noget, gøre senere”,                                    spiret hos os, så du mener vel
forsøger Gross. Og tilføjer, at                                   den måde de er ført igennem?
det at han går, jo også allerede                                   ”Ja, det tænker jeg som store
er en gammel nyhed. Så 2770                                     planmæssige ting, som jeg sy-
kan vel nøjes med en note!                                      nes er lykkedes....nogenlunde”.
                                                   Du ser dig i den grad ikke som
 ”Jeg har i hele mit virke lagt                                   frontfigur?
vægt på at jeg ikke er så inte-                                    ”Jeg opfatter mig som den
ressant og vigtig”, fortsætter                                    klassiske embedsmand. Jeg
Gross, og så får vi alligevel et                                   ved godt mange af mine kol-
lille interview.                                           leger også vil gøre andre ting,
                                                   men jeg ser mig altså ikke som
 Men du går altså ikke fordi                                     sådan en”, slutter Gross.
det ikke er sjovt mere?
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12